เภสัชกรร้อง! เป็น 1 ใน 24 สายงานแต่ชื่อตำแหน่งผิดเป็นพยาบาลวิชาชีพ

Tue, 2020-07-14 16:44 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ชมรมเภสัชกร รพ.ชุมชน ร้อง “อนุทิน” ช่วยหลังพบเภสัชกร 8 คนอดบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด โดย 1 คนชื่อตำแหน่งผิดกลายเป็นพยาบาลวิชาชีพ ส่วนอีก 7 ไม่อัพเดทตำแหน่งทำให้ชวดขรก.

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นายทรงวุฒิ สารจันทึก ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เพื่อเรียกร้องการบรรจุข้าราชการตำแหน่งเภสัชกร และการบรรจุข้าราชการตำแหน่งเภสัชกรที่เปลี่ยนจากสายงานอื่น โดยมี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มารับหนังสือดังกล่าว

กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน และวันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนด 24 สายงาน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติเห็นชอบให้อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข แบ่งการกำหนดตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่เป็น 3 ระยะ โดยสายงานวิชาชีพ เภสัชกร กำหนดเป้าหมายให้บรรจุในระยะที่ 1 และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในมิ.ย. ไปแล้วนั้น แต่ปรากฏว่า ในส่วนของเภสัชกรมีปัญหาการบรรจุข้าราชการ จนต้องมาขอความเห็นใจและช่วยเหลืออยู่จำนวน 8 คน

นายทรงวุฒิ กลาวว่า โดยปัญหาการบรรจุในส่วนของเภสัชกรครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก พบกรณี เภสัชกร 1 คน เป็นเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโรงพยาบาลโนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับการจ้างเข้าทำงาน ตำแหน่งเภสัชกร ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2559ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรให้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในระยะที่ 1 สาเหตุเนื่องจากพบความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

“โดยระบบระบุการจ้างเป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวงานบุคลากรโรงพยาบาลโนนสูง ได้ส่งเรื่องแก้ไขไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหลายครั้ง แต่ในฐานระบบ HROPS ยังไม่ได้รับการแก้ไข บุคลากรดังกล่าวได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขจากสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 9 และได้รับแจ้งว่ากรณีคุณสมบัติไม่ตรงกับตำแหน่งที่จะบรรจุหรือข้อมูลตำแหน่งในระบบมีการบันทึกผิดพลาด อยู่ในช่วงที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอกพ.เพื่อขออนุมัติจัดสรรในตำแหน่งว่างคงเหลือในภายหลัง” ประธานชมรมเภสัชกรฯ กล่าว

นายทรงวุฒิ กล่าวอีกว่า ส่วนกลุ่มที่ 2 พบกรณีบุคลากรจำนวน 7 คน ซึ่งได้บรรจุการเข้ารับราชการในตำแหน่งอื่น ๆ ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ลาไปศึกษาต่อและจบการศึกษากลับมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเภสัชกร แต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรให้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในระยะที่ 1 เนื่องจากข้อมูลในระบบบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ยังเป็นตำแหน่งเดิม จากปัญหาทั้งสองกลุ่ม ทางชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จึงขอความเมตตาผู้บริหารกระทรวงฯ พิจารณาจัดสรรการบรรจุตำแหน่งข้าราชการของบุคลากรดังกล่าว เพื่อความเป็นธรรมและขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

Add new comment