ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคม ชวนนายจ้าง-ผู้ประกันตนแสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ ที่ www.sso.go.th ภายใน 20 ส.ค. ทั้งสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนในระบบม.33 และนอกระบบ ม.39

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในประเด็นให้สอดคล้อง กับสภาพการณ์ในปัจจุบันว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มที่จะมีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และเป็นการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน

สำหรับประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่าว มีสาระสำคัญ ในประเด็นต่างๆ อาทิ การแก้ไขหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคม การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการแพทย์ และคณะกรรมการอุทธรณ์ การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการให้มีเพียงวาระเดียว การแก้ไขอำนาจ ในการกำหนดการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และการบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้างในการดำเนินงานประกันสังคม

การขยายอายุของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (อยู่ในระบบมีนายจ้าง) การแก้ไขสิทธิประโยชน์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปในช่วงคุ้มครองต่อ 6 เดือน ภายหลังจากสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 การแก้ไขการคำนวณเงินเพิ่มค้างชำระของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (นอกระบบโดยไม่มีนายจ้าง แต่ผู้ประกันตนจ่ายเอง) โดยกำหนดให้ไม่เกินจำนวนเงินสมทบ ที่ต้องจ่าย การกำหนดให้ผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมสามารถกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน การแก้ไขให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร การเพิ่มเงินทดแทน การขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ การเพิ่มประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เป็นต้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ที่ www.sso.go.th หรือ แสดงความคิดเห็นผ่าน QR code ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้

 

คลิกร่วมแสดงความเห็น :

แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....