ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินปีใหม่

Mon, 2014-12-29 19:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปส.เร่งแก้กฎหมายประกันสังคม เปิดโอกาสผู้ประกันตนมีส่วนร่วมเลือกคกก. พิสูจน์ความโปร่งใส่ ปลอดการแทรกแซงทางการเมือง พร้อมมอบของขวัญผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงปีใหม่แต่ให้รพ.เบิกจ่ายจากประกันสังคมโดยตรง ประสานสถานพยาบาลตามบัตร ไม่ต้องรอ 72 ชม. 
       
29 ธ.ค.57 เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า ที่สำนักงานประกันสังคม นายโกวิท สัจจวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในงานแถลงข่าวนโยบายปฎิรูปประกันสังคม ของขวัญปีใหม่ผู้ประกันตน ว่า สปส.เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบการทำงานของ สปส. โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนทั้งลูกจ้าง นายจ้าง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขงานด้านต่างๆ โดยจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาต่อไป รวมทั้งจะมีการเพิ่มคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยมืออาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกันตน ทั้งนี้จะต้องมีการแก้ไขพ.ร.บ. ประกันสังคมก่อน.
       
นายโกวิท กล่าวต่อว่า. ส่วนการเปิดเผยข้อมูล ที่ผ่านมาอาจยังไม่ทั่วถึง และผู้ประกันตน เข้าไม่ถึงข้อมูล ซึ่งสปส.จะพยายามให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะผลการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม การจัดซื้อจัดจ้าง สถานะกองทุน ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ทั้งนี้การแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม อยู่ระหว่างการแก้ไข เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการการแพทย์ เพื่อตรวจสอบการทำงาน โดยจะเริ่มเปิดเผยข้อมูลในช่วงปีใหม่นี้ เพื่อตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนการปฎิรูปโครงสร้างประกันสังคม ได้ตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้ประกันตน โดยในอนาคตจะจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างลูกจ้างเอง เพื่อให้เห็นความโปร่งใสจากการทำงาน ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่เจาะจงเฉพาะสหภาพแรงงานที่จดทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เบื้องต้นจะออกเป็นระเบียบ และกำหนดคำนิยามใหม่ให้สามารถเลือกตั้งได้ทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับสปส.และต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินกับสำนักงานคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ด้วย โดย สปส.จะพยายามแก้ไขกฎหมาย ไม่ให้อยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายการเมืองเพื่อให้เป็นอิสระไม่มีการแทรกแซง โดยเฉพาะการเลือกที่ปรึกษาคณะกรรมการ จากเดิมที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นคนแต่งตั้ง ต่อไปให้คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือก
       
"ของขวัญปีใหม่ที่สปส.อยากมอบให้ผู้ประกันตน คือ อยากให้ พ.ร.บ.ประกันสังคม ผ่านการเห็นชอบของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และ ยืนยัน สปส.จะผลักดันในผู้ประกันตนได้เลือกตั้งคณะกรรมการต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เรื่องเพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนและจะจ่ายค่าคลอดข้างเตียงให้ผู้ประกันตนที่คลอดบุตรระหว่างวันที่ 25-30 ธ.ค. ส่วนของการเจ็บป่วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้ขอความร่วมมือสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ให้การรักษาผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยไม่เรียกเก็บค่ารักษา แต่ให้เบิกจ่ายจากประกันสังคมและเร่งประสานแจ้งสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ โดยไม่ต้องรอให้ครบระยะเวลา 72 ชม.เพื่อให้สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิรับตัวไปรักษาต่อ นอกจากนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันตนและประสานการให้บริการทางการแพทย์ สอบถามสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชม." นายโกวิท กล่าว