อย.รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 63 ชูผลงานลดขั้นตอนขออนุญาต สะดวกรวดเร็ว

Wed, 2020-09-16 23:33 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปลื้ม รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาดำเนินการเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานไปสู่มาตรฐานสากล จนได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

“ล่าสุดในปีนี้ ได้รับรางวัลด้านกระบวนงานคุณภาพและนวัตกรรม รางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กร เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี” นพ.ไพศาล กล่าว

เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ผลงานที่โดดเด่นคือการมุ่งมั่นพัฒนาสู่องค์การ 4.0 (Digital Government 4.0) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมกระบวนการหลักอย่างครบวงจร อาทิ กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่การขอคำปรึกษา การยื่นคำขอ การชำระค่าธรรมเนียมและรับใบเสร็จผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การติดตามความคืบหน้า ระบบ e-License ที่ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้เองเมื่อได้รับอนุญาต ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กระบวนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด โดยใช้ Media Intensive watch เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งยังมีระบบให้ร้านค้าออนไลน์ช่วยเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยสามารถจับกุมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน มูลค่ารวมกว่า 512 ล้านบาท และกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนแจ้งเบาะแสร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart App.

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม “แนวทาง 3S” คือ Speed ความรวดเร็ว มุ่งลดขั้นตอนการให้บริการ นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Safety ความปลอดภัย มุ่งสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มผู้บริโภค สร้างระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถึง และบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วน Satisfaction การใส่ใจผู้บริโภค ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ให้บริการแบบมืออาชีพ และโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก และสิ่งสำคัญยิ่ง คือความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ อย. พร้อมดำเนินการอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของประเทศ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป

Add new comment