ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จากสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาดำเนินการเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานไปสู่สากลด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรภายในองค์กรจนก้าวไปสู่การได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ อย. ยังคงคุณภาพสามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ                        ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งได้มาจากการหลอมรวม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนภายในองค์กร เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

ทั้งนี้ อย. มุ่งพัฒนาองค์กรจนได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครบทุกหมวดแล้ว และยังคงยึดมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบคุณภาพต่อไป โดยทำงานบูรณาการ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน สร้างนวัตกรรมการบริการ ตามแนวทาง 5S  คือ Speed ลดขั้นตอนการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Safety สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สร้างระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ Satisfaction ให้บริการแบบมืออาชีพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ Supporter สนับสนุนภาคธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ Sustainability สร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จสูงสุดในการทำให้ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกลและระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน