“อนุทิน” ลั่นคนไทยต้องมีหมอประจำตัว 3 คนดูแลสุขภาพใกล้บ้าน

Thu, 2020-10-15 14:46 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รองนายกฯ-รมว.สธ. มอบนโยบายหมอประจำตัว 3 คนดูแลสุขภาพคนไทย ทุกครอบครัว เจ็บป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน จากหมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข และหมอครอบครัว ต่อยอดให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน) พร้อมมอบรางวัล อสม. ดีเด่น จำนวน 12 รางวัล และมอบชุดเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์สำหรับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ให้แก่ตัวแทน อสม. จำนวน 7 อำเภอๆ ละ 1 คน โดยมีประธาน อสม. จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมประชุม 600 คน

นายอนุทิน  ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ต้องการให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คนดูแลสุขภาพใกล้บ้าน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โดยมี “คลินิกหมอครอบครัว” ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพดูแลประชาชนแบบองค์รวม ประชาชนรู้จักและเข้าถึงหมอประจำตัวทั้ง 3 คน เมื่อเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพจะได้รับบริการจากหมอทั้ง 3 คนตามลำดับความรุนแรงของโรค ซึ่งทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อข้อมูลของผู้ป่วยให้การรักษามีความต่อเนื่อง และส่งต่อผู้ป่วยอย่างไร้รอยต่อ เป็นการต่อยอดให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค) ช่วยลดความแออัดและภาระงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ หมอประจำตัว 3 คน ได้แก่ 1.หมอประจำบ้าน คือ อสม. 1 คนรับผิดชอบ 8-15 หลังคาเรือน ขณะนี้มี อสม.ได้รับการอบรมเป็น อสม.หมอประจำบ้านแล้ว 84,793 คน มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิครอบคลุมประชากรร้อยละ 36.3 2.หมอสาธารณสุข คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/พยาบาล 1 คน รับผิดชอบประชาชน 1,250 คน และ 3.หมอครอบครัว คือ แพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คนรับผิดชอบประชาชน 10,000 คน ทำงานร่วมกันในการดูแลให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่  สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ มี อสม.ทั้งหมด 7,249 คน มีคลินิกหมอครอบครัวที่ขึ้นทะเบียน 20 หน่วย มีแพทย์ประจำคลินิกหมอครอบครัว 20 คน และบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต. จำนวน 402 คน

Comments

Submitted by รายวัน on
อนุทิน’ เล็งบรรจุแพทย์จบใหม่ประจำ รพ.สต. .......... Sat, 2019-07-27 10:18 -- hfocus .......... ‘รมว.สาธารณสุข’ ลุกขึ้นอภิปราย ที่ประชุมรัฐสภา เล็งบรรจุแพทย์จบใหม่ใน รพ.สต. ระบุทุก รพ.สต.ต้องมีหมอและพยาบาลให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ลดภาระหมอ และโรงพยาบาลในตัวเมือง ที่วันนี้มีความรับผิดชอบล้นมือ.......... https://www.hfocus.org/content/2019/07/17415

Add new comment