มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว “หมอปัญญา” แพทย์ผู้เสียสละมหาสารคาม

Wed, 2021-02-24 21:34 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

แพทยสมาคมฯ ร่วมกับ บีทีเอส กรุ๊ป ฯ ไทยประกันชีวิต มอบเงิน 5 ล้านบาท แก่ครอบครัว “หมอปัญญา" แพทย์ผู้เสียสละของมหาสารคามหลังติดโควิดเสียชีวิต

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพ ทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชีวิต ในโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” ให้แก่ครอบครัว นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ซึ่งเป็นบุคลากร ทางการแพทย์รายแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรคโควิด-๑๙)

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ โดยคณะกรรมการ จึงมีมติให้เสนอบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มห าชน ) จ่ายสิน ไห มท ดแท น จากกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิตกลุ่ม ใน โครงการดังก ล่าว แก่ทายาท ของนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรมธรรม์ฉบับนี้ ได้รับทุน สนับสนุนหลักจาก คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยได้มอบเงินให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ และยังมีองค์กร และผู้ร่วมบริจาคอีกมากมายหลายท่านใน การซื้อกรมธรรม์ประกันคุ้มครองชีวิต ให้แพทย์ที่ติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ จากการทำหน้าที่ของตน รวมทั้งได้รับ การสนับสนุนในการจัดทำกรมธรรม์จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ กล่าวว่า นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในวงการแพทย์ของประเทศไทย ต่อการจากไปของ นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ทั้งนี้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการเสียชีวิตของท่าน โดยนายแพทย์ปัญญา ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วย และชุมชนมหาสารคามมาโดยตลอด เรารู้สึกเสียดาย อาลัยที่ชาวมหาสารคามได้สูญเสียแพทย์ผู้เสียสละทำงานให้แก่ประชาชน และยังสูญเสียชีวิตของครูแพทย์ที่มี ประสิทธิภาพ รักในการเป็นอาชีพแพทย์ และให้ความรู้ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนที่ จบไป ได้เป็นแพทย์ที่มคุณธรรม ทำให้ผู้ป่วยมีความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) เหมือนอย่างที่มีให้แก่ท่าน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ แต่ท่านได้ทำเวชปฏิบัติสมกับเป็นแพทย์ที่ทำให้คนไข้ และประชาชนมีความ ไว้เนื้อเชื่อใจในตัวท่าน และประกอบอาชีพแพทย์จนท่านถึงแก่ชีวิต สอดคล้องกับ “จิตวิญญาณ”ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเสียสละเพื่อสังคมโดยตลอดมาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ดังกล่าวให้แก่ครอบครัวท่านเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละตนเองเพื่อคนไข้ทุกคน

อนึ่ง นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ อายุ 66 ปี เป็นแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังรักษาผู้ป่วยในจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่เคารพรักของ ชาวมหาสารคาม เป็นคุณหมอผู้เสียสละ และทุ่มเทที่สุดให้กับคนไข้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน ในพื้นที่ ห่างไกล รวมทั้งคนไข้ติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาจากการติด เชื้อโรคโควิด-๑๙ เนื่องมาจากการรักษาคนไข้อย่างไม่ย่อท้อ จนวันที่ท่านได้รักษาผู้ป่วยที่มาตรวจที่คลินิกเวช กรรม ปัญญาการแพทย์ของท่าน นายแพทย์ปัญญา เคยกล่าวไว้ว่า “ผมรักการเป็นหมอ และเป็นหมอต้องรัก คนไข้นะ” เป็นคำกล่าวของนายแพทย์ปัญญา แพทย์ในดวงใจของพวกเราชาวมหาสารคาม

ทั้งนี้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการสูญเสียนายแพทย์ที่ดี มีใจรัก คนไข้ทุกคน และเป็นคุณหมออันเป็นที่รักของชาวมหาสารคาม มา ณ ที่นี้อีกครั้ง

Add new comment