มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบนิสิตติดโควิด 2 ราย คลัสเตอร์สถานบันเทิง

Thu, 2021-04-08 19:08 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศแจ้ง Timeline ของนิสิตติดโควิด2 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บางเขน ออกประกาศแจ้ง Timeline ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยพบว่า Timeline ของนิสิตเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ราย รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ทราบ และให้หยุดพักดูอาการเป็นเวลา 14 วัน เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยได้ดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย โดยดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งพื้นที่ของอาคารและสถานที่ที่นิสิตเข้าเรียน ตลอดจนทุกอาคารภายในคณะเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 27 ความว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงหลายกรณีในกลุ่มคลัสเตอร์สถานบันเทิงเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงสูงกับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดำเนินการดังนี้

1. ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง ( Work from Home) แต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน Work on-site เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจำเป็นและต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการ

2. ให้คณะวิชาจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์

3. ให้ทุกส่วนงานเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

Add new comment