ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศวิกฤติการระบาดโควิด19 ขอรัฐเข้มมาตรการลดแพร่กระจายเชื้อ อย่าให้ระบบรักษาพยาบาลล่มสลาย ลั่นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาต่างมีส่วนช่วยทำงาน ด้วยความอดทน อดกลั้น เอื้อเฟื้อ และสามัคคี พร้อมขอปชช.เข้มงวดป้องกันตนเอง อยู่บ้าน งดการเคลื่อนย้าย

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2564 พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 54/2564 เรื่อง วิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใจความระบุว่า

ตามที่ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เตียงในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่เพียงพอ ต้องปรับใช้เตียงสำหรับผู้ป่วยทั่วไปมาเป็นเตียงดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบกับอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ในรอบนี้มีการเกิดปอดบวมมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นจำนวนมากเกินประสิทธิภาพของการดูแลที่เหมาะสมของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะมีส่วนที่ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยอาการหนักจากโรคอื่น ! มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพด้านอายุรศาสตร์ ซึ่งมีสมาชิกอายุรแพทย์กว่า 9,000 คน ทำหน้าที่หลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ เห็นว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้จะทำให้เกิดภาวะล่มสลายของระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งระบบ จึงขอวิงวอนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการดังนี้

1. อายุรแพทย์ แพทย์สาขาวิชาอื่น ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับภาระงานอันหนักหน่วงนี้ไปด้วยกัน ด้วยความอดทน อดกลั้น เอื้อเฟื้อ และสามัคคี บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ช่วยลดภาระงานอื่น ๆของบุคลากรที่ต้องทำงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรง และร่วมกันลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลด้วยการเคร่งครัดในการเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคลในชีวิตประจำวันและการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยคำนึงว่าผู้ใกล้ชิดและผู้ป่วยทุกรายอาจเป็นผู้แพร่เชื้อให้กับเรา

2. รัฐบาล ควรมีมาตรการที่เข้มงวดกว่านี้ในการลดการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคโควิด-19 เพื่อเร่งให้มีการลดลงของอัตราการติดเชื้อรายวัน ซึ่งจะนำมาสู่การล่มสลายของระบบการรักษาพยาบาล โดยให้ความสำคัญกับความเห็นของฝ่ายการแพทย์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ รวมทั้งเร่งการกระจายวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างถ้วนหน้าโดยเร็วที่สุด

3. ประชาชน ต้องตระหนักถึงการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด ด้วยการอยู่บ้าน งดการเคลื่อนย้ายตนเอง เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และเมื่อมีโอกาสได้รับวัคนขอให้ทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะช่วยยับยั้งการระบาดของโรคโควิด 19 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านในการฟันฝ่าวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

(พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ )

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย