ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สาธิต” รับดูแล 8 หน่วยงานในกำกับกระทรวงสาธารณสุข หลัง “อนุทิน” ปรับเปลี่ยนภารกิจเพื่อให้ดูแลงานอย่างครอบคลุมทุกกรม ทั้งกรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย. กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฯลฯ

ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ปรับภารกิจงานให้นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) ปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสบการณ์ทุกกรม โดยย้ำว่า ไม่มีเหตุผลอื่น แต่เป็นการให้ทำงาน ซึมซับงานในกำกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่นั้น

โดยหนังสือคำสั่งอย่างเป็นทางการ เป็นคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1129/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) วันที่ 11 ต.ค.2564 ซึ่งให้มีผลทันที

ใจความสำคัญมอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานราชการ กรม ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3.กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ

4.กรมอนามัย

5.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6.สถาบันพระบรมราชชนก

7.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

8.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการนำเสนอรายชื่อบุคคลหรือคณะกรรมการใด เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบในเรื่องตามที่กฎหมายของส่วนราชการนั้นๆ บัญญัติให้ต้องดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการสธ.ดำเนินการด้านรัฐสภา เกี่ยงกับการตอบกระทู้ถาม ญัตติ การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ และการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด

รวมทั้งมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยฯ เกี่ยวกับด้านการบริหารในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง หรือคำสั่งทางปกครองที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ และตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม การมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

-เรื่องที่เป็นนโยบาย

-เรื่องที่กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น

-เรื่องห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้

-เรื่องที่กำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะ

-เรื่องที่เป็นการเสนอนายกรัฐมนตรรีหรือคณะรัฐมนตรี

-พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับเรื่องรร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอความเป็นธรรม

ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการสธ.ได้ปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้ว ให้ทำบัญชีสรุปสาระสำคัญนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบทุก 30 วัน ยกเว้นกรณีเป็ฯเรื่องเร่งด่วนให้รายงานทันที

 

ข่าวเกี่ยวข้อง : “สาธิต” ดันค่าป่วยการ อสม. 1,500 บาทตลอดชีพ พร้อมเดินหน้ารับภารกิจใหม่ ทั้งเรื่องกัญชา กัญชง กระท่อม

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org