อย. เปิดประชาพิจารณ์ กำหนดทิศทางแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ตั้งแต่ 25-26 พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์

Wed, 2021-11-24 20:39 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า  ตามที่สมัชชา อนามัยโลก ได้มีมติรับรองแผนดําเนินการเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (GAP-AMR) เพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในการประชุมสามัญสมัยที่ 68 โดยขอให้ประเทศสมาชิกพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับประเทศให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการระดับโลก สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว และได้ขยายระยะเวลาเพิ่มจนถึงปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ในปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงท้ายของแผนยุทธศาสตร์ฯ และเพื่อให้การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เปิดให้มี การประชาพิจารณ์ร่างประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้ดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ในการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยในระยะถัดไป อย. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประชาพิจารณ์ดังกล่าว

โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ในรูปแบบ Virtual Meeting ภายใต้งานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.eventdee.com/amr/logck/register.php 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม