ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า  ตามที่สมัชชา อนามัยโลก ได้มีมติรับรองแผนดําเนินการเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (GAP-AMR) เพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในการประชุมสามัญสมัยที่ 68 โดยขอให้ประเทศสมาชิกพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับประเทศให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการระดับโลก สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว และได้ขยายระยะเวลาเพิ่มจนถึงปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ในปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงท้ายของแผนยุทธศาสตร์ฯ และเพื่อให้การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เปิดให้มี การประชาพิจารณ์ร่างประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้ดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ในการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยในระยะถัดไป อย. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประชาพิจารณ์ดังกล่าว

โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ในรูปแบบ Virtual Meeting ภายใต้งานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.eventdee.com/amr/logck/register.php