สมัชชาอนามัยโลก

 • ชาติสมาชิกองค์การอนามัยโลกลงมติรับรองบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องฉบับที่ 11 (ICD-11) ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565
  2019-05-28 09:42
 • WHO จับมือ สสส.ขยายความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561-2563 ในเวทีสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 71 เล็งเห็นศักยภาพ สสส.และภาคี ขับเคลื่อนวาระนโยบายสุขภาพโลก เตรียมรุกสร้างเครือข่ายทั่วโลกใน 6 ประเด็น เน้นลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพจากกลุ่มโรค NCDs
  2018-05-25 14:02
 • รมว.สาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 เน้น “มุ่งมั่นสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อทุกคนมีสุขภาพดี”
  2018-05-25 12:56
 • รมว.สธ.กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 “การสร้างระบบที่ดีเพื่อการมีสุขภาพดีในยุคเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วน และพลังสนับสนุน 3 ด้าน ย้ำการมีสุขภาพดีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายอื่นๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์
  2017-05-24 16:42
 • รมว.สธ.ปาฐกถาปัจจัยสำคัญ 4 ประการที่ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก พร้อมหารือรัฐมนตรีกลุ่มประเทศพันธมิตรเพื่อการต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพ ด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการลดการแพร่เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก เป็นประเทศที่ 2 ของโลกต่อจากประเทศคิวบา
  2016-05-25 13:40
 • กระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมกับสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมประเทศสมาชิกสมัชชาอนามัยโลก องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบโต้ต่อการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งการแลกเปลี่ยนเชื้อไวรัส เพื่อพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ และทำให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ได้
  2015-10-08 17:35
 • “หมอรัชตะ” ร่วมหารือแผนสร้างความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 68 เผย ผอ.องค์การอนามัยโลกให้ความชื่นชมไทยที่สามารถให้วัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนเกินกว่า 95% ทั้งยังผลิตวัคซีนได้เอง สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของการใช้วัคซีนป้องกันโรค เผยไทยตั้งเป้าขยายให้วัคซีนกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันโรค
  2015-05-22 17:05
 • ‘นพ.รัชตะ’ หารือรัฐมนตรีสาธารณสุขจากกลุ่มประเทศเอฟพีจีเอส (FPGH) ประกอบด้วยไทย บราซิล นอร์เวย์ อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส เซเนกัล แอฟริกาใต้ เพื่อร่วมมือสร้างระบบสุขภาพ เพื่อลดผลกระทบจากโรคระบาด ภัยคุกคามสุขภาพ แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ สร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นประชาชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
  2015-05-21 16:37
 • , , , , , ,
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 68 (World Health Assembly : WHA) ระหว่างวันที่ 18-21พ.ค.58 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส พร้อมแถลงสนับสนุนทุกประเทศสร้างหลักประกันสุขภาพ เป็นกลไกการพัฒนาระบบสุขภาพโลกอย่างยั่งยืน ลดช่องว่างทางการเงินทำได้ทั้งในประเทศร่ำรวยและยากจน โดยจัดชุดสิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกคน และมีหมอครอบครัวดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
  2015-05-20 12:53
 • “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” คว้ารางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ประจำปี 2558 ในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจำปีขององค์การอนามัยโลก ซึ่งรางวัลนี้จัดประกวดขึ้นเป็นปีแรก และไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากผลงานขององค์กรเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  2015-05-19 13:43
 • ‘นพ.รัชตะ’ แถลงต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 68 สวิสฯ บทบาทหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หนุนทุกประเทศสร้างหลักประกันสุขภาพ ลดเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความยั่งยืนระบบสุขภาพ ระบุแม้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย จะช่วยลดภาระทางการเงินของประชาชนด้านการรักษาพยาบาล และคุ้มครองสุขภาพคนไทยได้ แต่ยังมีข้อจำกัดด้านกำลังคนสุขภาพที่ไม่เพียงพอ การกระจายบุคลากรในพื้นที่ห่างไกล ชี้จะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องลงทุนเพิ่ม ทั้งกำลังคน กระจายบุคลากร พัฒนาบริการปฐมภูมิด้วยหมอครอบครัว และชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม
  2015-05-18 19:23
 • รมว.สธ.นำทีมผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 68ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 18-21 พ.ค. 2558 ซึ่งมีรมต.สธ.สาธารณสุขจากทุกประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพประชากรโลก และเตรียมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในหัวข้อ “การสร้างระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามและสิ่งท้าทายต่อสุขภาพ” และลงนามความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดต่อใน 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง หารือกับรัฐมนตรีจากกลุ่มประเทศต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ และการบรรลุเป้าหมายระดับโลกในการให้ประชาชนเข้าถึงได้รับวัคซีนพื้นฐาน และหารือกับ ผอ.องค์การอนามัยโลก เรื่องความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพชาวต่างด้าวและการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและองค์การอนามัยโลก  
  2015-05-17 09:56

Pages