ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ่ายอัตราค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เบิกจ่ายรายเดือนละ 500 บาทต่อคน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564 จนถึงเดือน มี.ค.2565 หรือตามระยะเวลาที่ครม.กำหนด

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน พ.ศ.2565  ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 23 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา

โดยระบุว่า  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เห็นชอบในหลักการโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับ อสม. ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 และข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยส าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน” หมายความว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามข้อ 3 (1) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ตามข้อ 3 (2) ของบทนิยามคำว่า “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”  แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 “ค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย” หมายความว่า เงินที่ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน และได้รับเงินค่าป่วยการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2564

(อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : สธ.ชู อสม. เป็น "หมอคนแรก" ตามนโยบาย 3 หมอ "อนุทิน" ลั่นรบ.จ่ายค่าเสี่ยงภัย 1.5 พันเข้าบัญชีแล้ว)

ข้อ4 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน และได้รับเงินค่าป่วยการ เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยตามประกาศนี้

ข้อ 5 การดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ 6 อัตราค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา 500 บาทต่อคน และให้เริ่มเบิกจ่ายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 หรือตามอัตรา และระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการปฏิบัติตามประกาศนี้

 

(ข่าวเกี่ยวข้อง :  สานฝัน อสม. 3 พันคนได้สิทธิ์อบรม “ผู้ช่วยพยาบาล” ฟรี! พร้อมเปิดเกณฑ์ให้แต่ละเขตสุขภาพคัดเลือก)
 

 *สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org