ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง “นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์” พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค นั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 ต.ค.2565

ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เห็นชอบตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เสนอแต่งตั้ง “นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์” อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่  แทน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายนนี้  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยใจความระบุว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายโอภาส การย์กวิงพงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม