ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอการขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงานองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ระดับ 9 -11 โดย พนักงานระดับ 9 ประกอบด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการโรงงาน 9 ผู้จัดการประกันคุณภาพ 9 รองผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้เชี่ยวชาญ 9 อัตราเดิม 95,810 บาท ขอขยายเป็น 118,020 บาท

พนักงานระดับ 10 ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้จัดการโรงงาน 10 ผู้จัดการประกันคุณภาพ 10 ผู้ช่วยอำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ 10 อัตราเดิม 104,310 บาท ขยายเป็น 127,020 บาท และพนักงานระดับ 11 ประกอบด้วยตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัตราเดิม 113,520 บาท ขยายเป็น  138,270 บาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงให้อัตราค่าจ้างของ อภ. สะท้อนปริมาณและคุณค่าของภารกิจที่ผู้ปฏิบัติงานของ อภ. ต้องรับผิดชอบมากขึ้นต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และช่วงที่ทุกประเทศควรเตรียมพร้อมตั้งรับวิกฤติที่อาจเกิดจากโรคอุบัติใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด เนื่องจากเพดานอัตราเงินเดือนที่ อภ. ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเพดานอัตราเงินเดือนที่ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2550 ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การขยายเพดานอัตราเงินเดือนตามที่ สธ. (อภ.) เสนอในครั้งนี้ เป็นการขยายเส้นทางอาชีพที่อาจดึงดูดและรักษาผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของ อภ. ไว้ได้อีกทางหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ