ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ว่า ครม. มีมติเห็นชอบรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้ความคุ้มครองด้านประกันสังคมกับแรงงานข้ามชาติที่จะเดินทางหรือเคลื่อนย้ายไปทำงานในภูมิภาคอาเซียน โดยร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่ เป็นการคงสิทธิและคุ้มครองแรงงานไทยในประเทศสมาชิกอาเซียนและคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในไทย โดยเฉพาะด้านสิทธิในประกันสังคมตามที่เน้นย้ำไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

“การดำเนินการตามร่างปฏิญญาอาเซียนฯ นี้ จะทำให้ประชาชนและแรงงานข้ามชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมตลอดจนคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ    ซึ่งปฏิญญานี้ จะมีผลให้รัฐผู้รับแรงงานข้ามชาติจะจัดให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล ค่าตอบแทนและการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามกฎหมายของประเทศผู้รับ เช่น ค่าตอบแทน ความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองสุขภาพ  ในขณะที่รัฐผู้ส่งแรงงานข้ามชาติจะรับรองสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ถูกส่งกลับประเทศต้นทางในการเข้าถึงบริการเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศต้นทาง นอกจากนี้ยังจะมีการพัฒนานโยบายการย้ายถิ่นฐานที่เหมาะสมและครอบคลุมสำหรับแรงงานข้ามชาติภายในเขตอำนาจศาลของตน เช่น กำหนดการเข้า - ออก จากเขตแดน และแนวปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่แรงงานข้ามชาติต้องปฏิบัติตามรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนกลางด้านแรงงาน อีกด้วย” น.ส.ทิพานัน กล่าว