ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ประเดิมปีใหม่ 2566  ส่งมอบของขวัญ 6 กล่องให้กับสถานพยาบาลมีคุณภาพระดับสากล ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA  ทั้งพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ เริ่มทดลอง 1 ต.ค.65 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ให้ รพ.สต. สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง  ทั้งเปิดหลักสูตร QMR พัฒนาคนใน รพ.

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวถึงทิศทางและแผนการดำเนินงานของ สรพ. ในรายการ Facebook Live ช่อง HA Thailand ในหัวข้อ “สวัสดีปีกระต่าย ปีแห่งการผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ Synergy for Safety and Well-being ของขวัญสำหรับคนที่สนใจงานคุณภาพ” เมื่อเร็วๆนี้  ว่าในปีนี้ สรพ. ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ “สถานพยาบาลมีคุณภาพระดับสากล ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA”

ส่วนบทบาทหน้าที่และทิศทางการดำเนินยังคงเดิมคือการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานเพื่อการพัฒนาและการรับรอง การส่งเสริมให้เกิดกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยของสถานพยาบาล โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนการสร้าง เผยแพร่ และจัดการความรู้ การศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล และการจัดหลักสูตรและฝึกอบรมแก่บุคลากรของสถานพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

พญ.ปิยวรรณ กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ สรพ. ได้เตรียมของขวัญสำหรับคนคุณภาพไว้หลายเรื่อง ประกอบด้วย

ของขวัญกล่องที่ 1 กระบวนการรับรองคุณภาพที่มีคุณค่า โดย สรพ. ตีพิมพ์และเผยแพร่มาตรฐานที่ใช้ในการรับรองคุณภาพต่างๆ เช่น มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายสถานพยาบาล มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ สรพ. นอกจากนี้ ยังมี SAR หรือ Self-Assessment Reportเครื่องมือสำหรับประเมินตนเองประกอบมาตรฐาน เครื่องมือ SPA (Standards-Practice-Assessment) ที่เป็นแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SHA  (Spiritual Healthcare in Action ) แนวทางการพัฒนาระบบการทำงานในสถานพยาบาลด้วยมิติจิตวิญญาณ คู่มือการประเมินและรับรองในขั้นต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเฉพาะโรคเฉพาะระบบในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ ซึ่งบางอย่างจะมีงบสนับสนุนให้ด้วย

ของขวัญกล่องที่ 2 คือ สรพ.ได้พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ โดยทดลองใช้เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ให้ รพ.สต. สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง เป็นระบบและมีคุณภาพ ขณะนี้มีการนำร่องต้นแบบเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระดับพื้นที่ และจะประเมินการพัฒนาขั้นที่ 1-2 ในพื้นที่นำร่องที่สมัครใจในปีงบประมาณ 2567 และประเมินรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐานโดยสมัครใจในปีงบประมาณ 2568

ของขวัญกล่องที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านคุณภาพ มีการเปิดหลักสูตร QMR เพื่อพัฒนาคนในแต่ละโรงพยาบาลให้เป็นผู้จัดการศูนย์คุณภาพของสถานพยาบาล โดยเปิดรับสมัครฟรีทาง www.ha.or.th นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทั้งแบบ Public Training และหลักสูตรออนไลน์ ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลที่สนใจมิติด้านจิตวิญญาณ ก็ยังมีหลักสูตร SHA Program HA เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ SHA Program Certification อีกด้วย

ของขวัญกล่องที่ 4 องค์กรที่เป็นมิตร องค์กรที่มีชีวิต องค์กรที่ใครๆ ก็คิดถึง ปีนี้ สรพ. ได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่เพื่อรองรับการมาเยือนทุกท่านและได้เปิด Call Center หมายเลข 02-9755554 รับตอบปัญหาทุกสายอย่างฉับไว Iและยังเปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงถึงผู้อำนวยการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมแสดงความเห็นได้ผ่าน QR CODE รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานใหม่ต้อนรับผู้มาเยือนทุกคน

ของขวัญกล่องที่ 5 องค์ความรู้โดนใจ ได้ใช้ประโยชน์จริง สรพ. จัดจำหน่ายหนังสือ สำหรับมอบหนังสือคุณภาพเป็นของขวัญปีใหม่หรือในโอกาสสำคัญ ประกอบด้วย ชุด A หนังสือชุด SPA (Standards-Practice-Assessment) คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ชุดละ 3 ตอน ชุด B หนังสือชุด SPA+ HA Standard และ ชุด C หนังสือชุด SPA+ HA Standard+ENV Guidebook (แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้รับผลงานในโรงพยาบาลคุณภาพ) หรือซื้อเฉพาะ ENV Guidebook

ของขวัญกล่องที่ 6 เวทีที่ทุกคนคิดถึง เวที HA National Forum ครั้งที่ 23 ปี 2023 ซึ่งปีนี่จะมีการจัดแบบออนไซต์ โดยแนวคิดหลักของการประชุมในครั้งนี้ “Synergy for Safety and Well-being ผนึกกำลังความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะ” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566  โดยภายในการประชุมจะได้พบกับการผลึกกำลังของผู้นำในระบบบริการสุขภาพระดับประเทศ อาทิ  กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมอนามัย, สปสช,สวรส., สช  และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา, ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช,ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และอีกหลากหลายท่าน ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องย่อยต่างๆ แล้ว

ยังจะมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดงด้วย  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23  ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Well-being”  ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14 -17  มีนาคม 2566 สามารถสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2566  (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th  และwww.forumhai.com

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

“หมอประสิทธิ์” เดินหน้างาน สรพ. พัฒนาคุณภาพและยกระดับความปลอดภัยโรงพยาบาลทั่วประเทศ

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org