ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ. ชี้แจงการออกคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ครอบคลุมเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ ทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน นายแพทย์เชี่ยวชาญใน สสจ. จนถึงหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงให้ย้ายหรือปฏิบัติราชการทั้งในจังหวัดหรือข้ามจังหวัดในเขตพื้นที่ ไม่ได้เพิ่งมีการมอบอำนาจเมื่อปี 2565 อย่างที่เข้าใจ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการในพื้นที่แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ว่า เรื่องนี้มีการดำเนินการมานานตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับการบริหารจัดการใหม่ในรูปแบบเขตสุขภาพ จึงมีการออกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1422/2558 มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การสั่งอนุญาต อนุมัติการปฏิบัติราชการ, การตรวจราชการและติตตามประเมินผลในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ, การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท, การบริหารพัสดุและครุภัณฑ์โดยการให้ยืมภายในเขตพื้นที่

รวมถึงการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนระดับชำนาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญ 2.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3.นายแพทย์เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 4.นักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนาหรือด้านบริหารทางวิชาการ) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5.รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และ 6.หัวหน้าพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษในโรงพยาบาลทั่วไป หรือระดับเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ต่อมาในปี 2564 ได้มีการออกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 753/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 12 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ เนื่องจากมีการปฏิรูปการบริหารราชการในเขตสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข อันจะก่อให้เกิดความคล่องตัวและตอบสนองการให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงในเขตสุขภาพ โดยการมอบอำนาจที่มีการแก้ไข เช่น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่งเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท การสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีการคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งหนึ่งเกิน 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ส่วนการบริหารงานบุคคลมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น คือ เพิ่มอำนาจการบริหารกรอบอัตรากำลัง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลชุมชน 2.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด3.นักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา และด้านบริการทางวิชาการ) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4.รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และ 5.หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) / พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ด้านการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้านการพยาบาลผู้คลอด และด้านการพยาบาลวิสัญญี) ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป

“จากคำสั่งต่างๆ ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2558 จะเห็นว่ามีการมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการฯ ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขมานานแล้ว ทั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และตำแหน่งทางวิชาการในระดับเชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ ไม่ได้เพิ่งมีการมอบอำนาจการการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ในปี 2566 กันอย่างที่เข้าใจ โดยในปีงบประมาณ 2564 - 2565 มีการแต่งตั้งโยกย้ายโดยผู้ตรวจราชการฯ รวม 21 ราย” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

 

ดูรายละเอียดคำสั่งในไฟล์แนบลิงค์ด้านล่าง