ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทำความรู้จัก.. “ศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ ศูนย์ One Health กลไกความร่วมมือระดับประเทศ และระหว่างประเทศ เฝ้าระวังควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ  ทั้งโควิด19 ฝีดาษวานร โรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก ฯลฯ

จากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานรัฐในการเฝ้าระวังการระบาด “โรคไข้หวัดนก” ภายหลังพบผู้ป่วยในประเทศเพื่อนบ้าน โดยกรมควบคุมโรค  กรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดนก ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ในการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา (กรมควบคุมโรคประชุม รพ. ซักซ้อมแผนรับมือ “ไข้หวัดนก” สัปดาห์หน้า)

หลายคนอาจสงสัยว่า ศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ศูนย์วันเฮลธ์ (One Health)  คืออะไร....

“ศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว”   ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะทำงานหรือ steering committee ประกอบด้วยหน่วยงานจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งภายในประเทศ และหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว ปัจจุบันมี สพ.ญ.ดร.รัตนพร ตั้งวังวิวัฒน์ กรมควบคุมโรค เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานดังกล่าว  ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมคณะทำงาน ฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสาธารณสุข และงานในภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ เช่น การรับมือกับโรค COVID-19 โรคฝีดาษวานร โรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้หวัดนก รวมถึงความท้าทางทางด้านสาธารณสุขอื่นๆ เช่น โรคที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากความสำเร็จในการนำแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวมาใช้ดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ โรคระหว่างคนและสัตว์ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา และประสานงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยเรามีความตั้งใจที่จะขยายภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และต่างประทศในงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชย์ต่อสุขภาพ ระบบสาธารณสุขในคน สัตว์ โดยไม่ละเลยที่จะให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม

 

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

สพ.ญ.ดร.รัตนพร ตั้งวังวิวัฒน์ กรมควบคุมโรค เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานวันเฮลธ์

 

 *สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง