ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดตัวโครงการเทคโนโลยี Wifi 6E  ยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์  ผสานเทคโนโลยีเข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยทันสมัยขึ้น

 

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wifi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์” ขึ้น เพื่อผสานเทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้วย Wifi 6E เข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์ร่วมกัน ในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยอันทันสมัย โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าว อาทิ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นต้น

เทคโนโลยี Wifi 6E ยกระดับการบริการ

โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากโครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wifi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์ ที่ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีทางด้าน Wifi 6E ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ มาใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในการผสานเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีพันธกิจที่สำคัญในหลายด้าน ทั้งด้านการบริการ การวิจัย และการศึกษา ที่จะมีความสำคัญและเกิดผลลัพธ์สำหรับการพัฒนางาน ปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยเป็นสำคัญ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการนี้ร่วมกันกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มาโดยตลอด เช่นเดียวกันกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางกายวิภาค และการพัฒนาการบริการผู้ป่วย เช่น การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริงได้ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในช่วงของการพัฒนาและศึกษาคุณประโยชน์ของการนำมาใช้จริงเพื่อนำไปสู่การขยายผลในภาพกว้าง

นับว่าจะเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญร่วมกัน ในการผสานเทคโนโลยีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพอย่าง WiFi 6E และยังเป็นการผสานความร่วมมืออันดีระหว่างในทุกภาคส่วน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้