ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.)​ เข้าประชุม ​เสนอแผนงาน​นโยบายเพื่อนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ในปี 66 ต่อแพทยสภา

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สพท.) ซึ่งเป็นองค์กรศูนย์กลางของนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ทุกสถาบันทั่วประเทศ ได้​เข้าเสนอแผนงาน​ในปีการศึกษา 2566ต่อคณะ​อนุกรรมการ​ส่งเสริม​จริยธรรม​นิสิต​นักศึกษา​แพทย์​ของแพทยสภา ณ ห้องประชุม 1 แพทยสภา ชั้น 12 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้ มีการเสนอนโยบายเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือของแต่ละสถาบันและการพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารผ่านกิจกรรมที่วางแผนจัดขึ้นในวาระปีนี้ เพื่อเปิดโอกาสการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่นักเรียนแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้มีการนำเสนองานวิจัยร่วมของแต่ละสถาบัน การสนับสนุนงานต่าง ๆ จากสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ และการแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และผลักดันนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทั่วประเทศไทย ไปได้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

ภายใต้นโยบายของ สพท. มีการจัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และศักยภาพด้านวิชาการและทักษะด้านต่าง ๆ ของนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยโครงการต่างๆ เช่น

- งานกีฬาเข็มสัมพันธ์ (Syringe game) เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่างๆ ในไทย เพื่อเชื่อมความสามัคคี เสริมทักษะด้านกีฬา และส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

- โครงการแรกพบ สพท. (SMST First Date) เป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีสุขภาพจิตที่ดีและเรียนอย่างมีความสุข โดยเปิดโอกาสให้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

- โครงการแนะแนววิชาเลือกเสรี สําหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ Elective thailand 2023 เป็นโครงการที่จะประชาสัมพันธ์และรวบรวมคำแนะนำในการเลือกวิชาเลือกเสรีให้แก่นิสิตนักศึกษาอย่างทั่วถึง

- โครงการ SMST Road Show จัดตั้งขึ้นเพื่อแนะนำ สพท. ให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ในสถาบันต่าง ๆ ได้ รู้จักกับองค์กรและกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร มากขึ้น ผ่านการนำเสนอทั้งในรูปแบบออน ไซต์และออนไลน์

- โครงการแนะแนวการเรียนต่อ (SMST career navigation) เป็นการแนะแนวที่เพิ่มพูนทักษะ และ แนะแนวการเรียนต่อเฉพาะทางในสาขาที่ตนสนใจ 

- โครงการพัฒนาทักษะด้านบริหาร Managemed เป็นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ และเครื่องมือในการบริหาร และการจัดการเพื่อให้สมาชิกนักศึกษาแพทย์สามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ดำเนินงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกใน 4 ภาค เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมแต่ละภาค และออกค่ายตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยให้พื้นที่

- โครงการค่ายผู้นำ (Leadership camp) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับกลุ่มประธานโครงการผ่านการบรรยายและWorkshop โดยเน้นทักษะ Negotiation skill, Conflict management, Team management 

- โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการ (SMST Academic Expo)  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และใช้เป็นพื้นที่สื่อกลางในการแลก เปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ กิจกรรมประกอบด้วย Academic Contest, Academic Media และ Academic Debate 

- โครงการการแข่งขันแพทย์นวัตกร (Thailand Docveloper 2023) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหาร นำความรู้ทางการแพทย์มาประยุกต์ กับความรู้ทางด้านนวัตกรรม ในพัฒนาผลงานจริงตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด SDGs 3 

- โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ครั้งที่ 21 (SMST Open House 21st) เป็นโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ 26 สถาบัน ร่วมกับสหวิชาชีพอื่น มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ 3D Stimulation, On-site และ Online เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ นักเรียนแพทย์ทหาร รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของผู้ที่สนใจ

- โครงการค่ายวิชาการสัมพันธ์ (Academic relation Camp) เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายวิชาการของสโมสร ทั้ง 26 สถาบัน มาแลกเปลี่ยนความรู้และการทํางานแก่กัน เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงาน ร่วมพูดคุย และเรียนรู้จากวิทยากร นำไปสู่การขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนแพทย์

- โครงการ PR Camp จะทำขึ้นเพื่อระดมกำลังสมองกับภาคีเครือข่ายในการสร้างข้อมูลทางด้านสุขภาพ เพื่อเป็นกระบอกเสียงด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน และพัฒนาการกระจายข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ

- โครงการวิ่งกับหมอ (MedRathon) เป็นโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านการออกกำลังกาย และสร้างน้ำใจนักกีฬา

- โครงการค่ายแลกเปลี่ยนสโมสร (SMST SMO Exchange Camp) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหารของสโมสรทุกสถานบัน รวมถึงสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสรทั้ง 26 สถาบัน และนำไปสู่การพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหาร

- โครงการค่ายนักพูด (SMST Speech Training Camp) เป็นการพัฒนาทักษะด้วยการพูดและการสื่อสาร ประกอบด้วยการใช้น้ำเสียง การสร้างสรรค์เรื่องราวในการพูดให้มีความน่าสนใจ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

- โครงการวิ่งเพื่อการกุศลแก่สังคม (SMST Virtual Run) เป็นการวิ่งระดมทุนเพื่อนำไปรายได้ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป

- โครงการค่ายวิจัย (SMST research camp) เป็นการพัฒนาทักษะการวิจัย เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวิจัย และสร้างทักษะในการพัฒนางานวิจัยในอนาคต