ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ รับความความก้าวหน้าเสนอแก้ไข ร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ หลังบทเรียนโควิด ทำให้ทราบว่า มาตรการทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันควบคุมโรค ทั้งอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ล่าสุดอยู่ระหว่างสรุปความคิดเห็นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอครม.ต่อไป 

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2566 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก พ.ศ. .... สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ ด่านท่าเรือตำมะลัง และด่านพรมแดนวังประจัน จ.สตูล ตามที่คณะกรรมการโรคิตดต่อจังหวัดสตูลเสนอ เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  

 นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเสนอร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและกว้างขวางและเป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง เนื่องจากในสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา พบว่า มาตรการทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันควบคุมโรค ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง : ปรับนิยามวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง รพ.สามารถกักตัวเพื่อรักษาจนหาย 1 เดือน