ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองเศรษฐกิจสุขภาพ สป.สธ. แจงประเด็นเงินเพิ่มพิเศษ พตส.ของบุคลากรสาธารณสุข  ผ่านมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2565 และกระทรวงสาธารณสุข ส่งให้ ก.พ.พิจารณาแล้ว ด้านชมรมฯ หวังเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ที่กระทรวงสาธารณสุขและ ก.พ. มอบให้

จากกรณี สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) โดย นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพ โดยได้มีการติดตามประเด็นความคืบหน้าต่างๆ อาทิ เรื่องการกำหนดตำแหน่ง“นักสาธารณสุข” เรื่องเงินเพิ่มพิเศษ พตส.นักสาธารณสุขให้ทันในปี 67 รวมทั้งเสนอให้ตั้งกองสาธารณสุขฯ เพื่อดูแลนักสาธารณสุขในสังกัด รวมทั้งรพ.สต. และตั้งกลุ่มงานสาธารณสุขฯ ให้ตรงกับภารกิจ ฯลฯ

ล่าสุด 11 พ.ย. 66  ริซกี สาร๊ะ เผยว่า ความคืบหน้าเงินเพิ่มพิเศษ พตส. ที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกันติดตาม ประเด็นความคืบหน้าวิชาชีพและสายงานนั้น กองเศรษฐกิจและสุขภาพ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือแจ้งความคืบหน้ามายังชมรมดังนี้

1. ประเด็น "ข้อเสนอขอปรับหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส) ผ่าน อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 22 พฤษภาคม 2565 

2. กองเศรษฐกิจสุขภาพ ส่งข้อเสนอ ให้กองนโยบายและแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 20 กรกฎาคม 2565

3. กองนโยบายและแผนงานได้ส่งเรื่องให้ กพ. แล้ว

ซึ่งทราบว่า ก.พ. อยู่ระหว่างการพิจารณา หากมีความคืบหน้าประการใด กองเศรษฐกิจสุขภาพ และกองนโยบายและแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะติดตามและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ นายริซกี สาร๊ะ ยังได้สรุปประเด็น “ข้อเสนอขอปรับหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส)” ที่เสนอต่อ กพ. ไว้ดังนี้

1. มติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่าย พ.ต.ส. กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบ ในการขอปรับแก้ไข ประกาศ กพ.เรื่องกำหนดตำแหน่ง และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ข้อ 4 (18) และเพิ่มเติมตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส.  รวมทั้งขอปรับแก้ไขบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราเงินฯ แนบท้าย ประกาศ กพ.เรื่องกำหนดตำแหน่ง และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ข้อ 4 (18) และเพิ่มเติมตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส.ด้วย

2. กรอบการจัดทำข้อเสนอมีดังนี้

2.1 ขอปรับฐานเงิน พ.ต.ส. ใน 11  สายงานเดิม 

2.2 ขอขยายเพิ่มอีก 7 วิชาชีพ ในบัญชีแนบท้าย (5) ได้แก่ นักสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานภายใต้ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน แพทย์แผนไทย นักกายอุปกรณ์ นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักฟิสิกส์รังสี  และขอขยายเพิ่มอีก 1 วิชาชีพในบัญชีแนบท้าย (6) คือนักฟิสิกส์การแพทย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีเหตุพิเศษ. และเพิ่มกลุ่มวิชาขีพที่มีลักษณะงานที่เข้ากับนิยามของเหตุพิเศษให้ครอบคลุม

2.3 มีการเพิ่มสาขาและปรับรายละเอียด ใน 4 วิชาชีพ  ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสักร และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

3. อัตราเงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ส ที่ขอเพิ่ม 7 วิชาชีพ ในบัญชีแนบท้าย (5)  ซึ่งรวมถึงนักสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ อยู่ที่ 1,200 บาทต่อเดือน

จากหนังสือที่กองเศรษฐกิจและสุขภาพ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตอบมายังชมรมฯ ถือเป็นความคืบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้น ต่อนักสาธารณสุข และสหวิชาชีพ ซึ่งคาดว่าหากกระทรวงสาธารณสุขมีการเร่งรัดจัดคนลงในตำแหน่ง "นักสาธารณสุข" ได้เร็วมากขึ้นเท่าใด  ทางสำนักงาน ก.พ. คงจะมีประกาศ กพ .เรื่องกำหนดตำแหน่ง และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีวิชาชีพที่มีลักษณะงานที่เข้ากับนิยามของเหตุพิเศษให้ครอบคลุมมากขึ้น 

ซึ่งทางชมรมฯ คงจะติดตาม ประเด็นค่าตอบแทน และสิทธิอันพึงมีพึงได้ของนักสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพ เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ที่กระทรวงสาธารณสุขและ ก.พ. มอบให้บุคลากรในสังกัดโดยเร็ว

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ลุ้นมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบโครงสร้างการกำหนดกรอบอัตรากำลังสายงาน "นักสาธารณสุข"

รอลุ้นของขวัญปีใหม่ 2567 จัดคนลงในตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและท้องถิ่น

 

 

 

 

เอกสารประกอบจาก : เฟสบุ๊ค ริชกี สาร๊ะ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06NHPw2FubR3WFjdAa14aEj64EKAFJdUcreVb9D611sLLwa7MKAUi7wWpNi3NzUWzl&id=100002360949891&mibextid=Nif5oz