ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลุ่ม"บุคลากร รพ.สต." 14 คน ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสุพรรณบุรี กรณีขอยกเลิกถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. พร้อมขอชะลอการถ่ายโอนตามรายชื่อ 14 คนไว้ก่อน ด้าน "เลอพงศ์" ชี้ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย 

วันที่ 13 พ.ย. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย รัตนกรกุล ในฐานะหัวหน้าสำนักงานทนายความภู่ทอง พร้อมทีม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 14 คน เดินทางไปที่ศาลปกครองสุพรรณบุรี เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยฟ้องว่า ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนฯ ลงวันที่ 5 ต.ค. 64 ได้กําหนดหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ การถ่ายโอน โดยมีสาระสําคัญว่า “ข้าราชการในสังกัด รพ.สต.ที่ต้องถ่ายโอนไปส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปตามความสมัครใจ” นั้น
 

นายสุรชัย กล่าวว่า สาเหตุจากที่คณะอนุกรรมการบริหารถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ ไม่ยอมยกเลิกหรือเพิกถอนของข้าราชการ 14 ราย ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้ได้ยื่นความประสงค์สมัครใจขอถ่ายโอนในรอบแรก แต่ต่อมาได้มีการขอยกเลิกการถ่ายโอน ทั้งนี้ตามประกาศถ่ายโอนของคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64 ได้กำหนดเจตนารมณ์ว่า “ข้าราชการในสังกัดรพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปท้องถิ่นต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ” ฉะนั้นเมื่อบุคลากรไม่สมัครใจ แต่คณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้ตัดชื่อบุคลากรกลุ่มนี้ออกและยังยืนยันรายชื่อ ตามมติฯ การประชุม เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66 แล้วนั้น ทำให้บุคลากร 14 คนนี้ มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้บารมีศาลปกครองเป็นที่พึ่งอีกทาง

ซึ่งก่อนหน้านี้ บุคลากรกลุ่มนี้ยังได้ดำเนินการทำหนังสือไปยังทุกช่องทางทุกหน่วยงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็น  กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะอนุกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขฯ  แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ

ด้าน นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า ตามหลักการคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ต้องให้บุคลากรถ่ายโอนมาก่อนหลังจากนั้นค่อยขอโอนกลับ เพียงแต่ว่าต้องให้กระทรวงสาธารณสุขสงวนตำแหน่งหรือเปิดตำแหน่งไว้รอ ซึ่งเราแจ้ง อบจ.ทุกแห่งแล้วว่า ถ้าหากบุคลากรที่สมัครใจถ่ายโอนมาแล้ว เมื่อไม่มีความสุขในการทำงานจะต้องสามารถให้โอนย้ายกลับได้ สำหรับการยื่นฟ้องศาลฯ ก็คงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย 

สำหรับ คำขอของผู้ฟ้องคดี (ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ฟ้องคดี)

1. ขอให้ศาลปกครองสุพรรณบุรี พิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติ คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะ รายชื่อผู้ฟ้อง) ออกจากบัญชีรายชื่อข้าราชการที่กําหนดให้ถูกถ่ายโอนไปส่วนท้องถิ่น ตามมติ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ดังกล่าว

2. ขอให้ศาลมีคําสั่งหรือกําหนดวิธีการชั่วคราว โดยให้ชะลอการถ่ายโอนรายชื่อของ ผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่ประสงค์ถ่ายโอนไปส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้าน สาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติดังกล่าว เนื่องจากหากยังคงให้มติของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมีผลบังคับต่อไป จะทําให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง

เนื่องจากจะมีผลทําให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและถูกโอนเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะได้รับการโอนกลับไปเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) หรือไม่ เพราะเหตุว่าไม่มีตําแหน่งรองรับหรือถูกยุบ เลิกตําแหน่งไปแล้ว