ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.จับมือ ธ.ก.ส.ออกสมาร์ทการ์ดอสม.รุ่น 2 ฟรีใช้ต่าง ATM รับสิทธิประโยชน์ พร้อมแจงขั้นตอนค่าป่วยการอสม. เพิ่มเป็น 2 พันบาทอยู่ในกระบวนการ จ่ายได้พ.ค. และยังตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่ต.ค.66

วันนี้ 5 มกราคม 2567 ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดทำ Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) "Smart อสม. - Innovation Smart Card" ระหว่าง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ธ.ก.ส. และ อสม. เข้าร่วมทั้งออนไซต์ และออนไลน์ 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตามหลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน ทำให้เกิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ขึ้นมาเป็นระยะเวลาเกือบ 5 ทศวรรษ นับเป็นรูปแบบที่ทำให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศ โดยเฉพาะช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมี อสม. จำนวน 1,075,163 คน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชน

ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ อสม. มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ 2567 รัฐบาลมีนโยบายยกระดับให้ อสม.ทุกคน เป็น “Smart อสม.” ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล “แอปพลิเคชัน Smart อสม.” เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและรายงานผลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐาน ประเมินคัดกรองสุขภาพตนเอง เป็นตัวอย่างการดูแลสุขภาพในชุมชน และติดตามหญิงตั้งครรภ์ทุกคนให้เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีน คัดกรองภาวะถดถอยด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่น ๆ ตามปัญหาสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ 

"ขอบคุณ ธ.ก.ส. ที่อำนวยความสะดวกจัดทำ Smart Card อสม. ให้กับ อสม. ทุกคน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจัดทำบัตรหรือค่าบริการใช้บัตร ซึ่งการลงนามความร่วมมือในวันนี้ จะทำให้ อสม.ทุกคนได้รับบัตรประจำตัว อสม. แบบ Smart Card ใช้แสดงตนในการปฏิบัติงานและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อเนื่อง หลังจากบัตรรุ่นแรกหมดอายุไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 - 19 ธันวาคม 2571 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งอสม.ที่บัตรหมดอายุทยอยขอรับบัตรใหม่ได้ตั้งแต่มกราคม 2567 เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน ส่วน อสม. ที่ยังไม่เคยมีบัตร Smart Card อสม. สามารถขอหนังสือรับรองการเป็น อสม. จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เพื่อเปิดบัญชี ธ.ก.ส. และจัดทำบัตร Smart Card อสม. ตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศฯ ต่อไป" นพ.ชลน่านกล่าว 

นอกจากนี้ นพ.ชลน่าน กล่าวถึงความคืบหน้าการเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 2,000 บาท ว่า ค่าป่วยการ 2 พันบาท อยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภา คาดว่าวันนี้สภาจะรับหลักการวาระที่ 1 และจะเข้าพิจารณาวาระ 2 โดยกรรมาธิการงบประมาณ ใช้เวลาถึงเดือนเมษายน2567 และคาดว่ากลางเดือนเมษายน ก็จะผ่านวาระที่ 3 และจะทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา น่าจะใช้งบประมาณ 2567 ได้ในเดือนพฤษภาคม 2567

“ค่าป่วยการจะเบิกได้เต็ม 2 พันบาทประมาณเดือนพฤษภาคม  ส่วนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เมษายน 2567 ที่เบิกเดือนละ 1 พันบาท ก็สามารถตกเบิกย้อนหลังได้ เพราะเราขอให้ทั้งปีงบประมาณ ซึ่งยอดรวมคือ 1,075,163 คน คูณ 2 พันบาท และคูณ 12 เดือน ซึ่งเงินค่าป่วยการทั้งหมดก็จะเข้าสู่บัตร Smart Card อสม.นี้ ในการถอนเงินออกมาได้” นพ.ชลน่าน กล่าว

ด้าน นพ.สุระ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูล สวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง โดยร่วมกับ ธ.ก.ส.โอนเงินค่าป่วยการ อสม. เข้าบัญชีเงินฝากของ อสม. ทุกคน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดทำบัตร Smart Card ให้แก่ อสม. ฉบับแรก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กำหนดระยะเวลา 5 ปี ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง จึงมีมติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. จัดทำบัตรประจำตัวแบบ Smart Card ให้ อสม.ทุกคน ทำให้บริหารจัดการต่อเนื่องได้สะดวก และปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้ อสม. เข้าถึงบริการได้สะดวก