ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.ชลน่าน เปิดงาน “มหกรรมคุณภาพสุขศาลาพระราชทาน ครั้งที่ 2”   ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพ “สุขศาลาพระราชทาน” ให้ผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพทั่วประเทศ ครบทั้ง 26 แห่ง ภายใน ปี 2567 ให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่พึ่งของประชาชนถิ่นทุรกันดาร พร้อมนำเทเลเมดิซีน ประยุกต์ใช้เพิ่มศักยภาพรักษาและส่งต่อผู้ป่วย หนุนจนท.สุขศาลาฯ หรืออสม.ศึกษาต่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม  ที่โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมคุณภาพสุขศาลาพระราชทาน ครั้งที่ 2 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหาร บุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 200 คน

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกและต้องเร่งรัดดำเนินการ ซึ่ง “สุขศาลาพระราชทาน” เป็นสถานบริการระดับปฐมภูมิที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และพื้นที่พิเศษด้านความมั่นคง ได้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สอดคล้องกับบริบทและวิถีชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สุขศาลาฯ 26 แห่งบริการสุขภาพคนไทย คนไร้รัฐ ปีละ 2-2.5 หมื่นราย  

“ปัจจุบันเรามีสุขศาลาพระราชทานทั้งสิ้น 26 แห่ง ให้บริการสุขภาพแก่คนไทย บุคคลไร้รัฐ และประชากรประเทศเพื่อนบ้าน ประมาณปีละ 20,000 – 25,000 ราย ในจำนวนนี้ ผ่านการรับรองคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขชุมชนแล้ว 22 แห่ง ในปี 2567 นี้ ตั้งเป้าจะพัฒนาให้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ครบทุกแห่ง รวมทั้งมีการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่อย่างเป็นระบบและปลอดภัย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยนำเทคโนโลยี Telemedicine มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย” นายแพทย์ชลน่านกล่าว

หนุนจนท.สุขศาลาฯ หรืออสม.ศึกษาต่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นพ.สามารถ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมคุณภาพสุขศาลาพระราชทาน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานระหว่างเครือข่ายสุขศาลาพระราชทาน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการนำระบบ Telemedicine มาใช้ในการสื่อสารสุขภาพ เพิ่มพูนความรู้ทักษะการตรวจรักษาโรคที่พบบ่อยในพื้นที่ให้แก่ครู พยาบาล เจ้าหน้าที่ และ อสม. ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการรักษาและสาธารณสุขชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นชุมชนสุขภาพดี ตามนโยบายการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ “สุขศาลาพระราชทาน”

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน หรือ อสม. ได้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่อไป