ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักวิชาการสาธารณสุข ยื่นหนังสือถึง สธ. ติดตามความก้าวหน้าสายงานและวิชาชีพ 5 ประเด็น ทั้งการปรับตำแหน่งและเกื้อกูลสายงานทั่วไป ไทมไลน์แนวทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและค่าตอบแทน การปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส) และ ปรับแนวทาง ให้สายงานนักสาธารณสุข เป็นสายงานสอบคัดเลือกแทนสายงานสอบแข่งขัน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2567 นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เดินทางเข้ายื่นหนังสือยังสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพ 5 ประเด็น โดยรายละเอียดสำคัญระบุว่า ด้วย ก.พ. มีมติ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่มีมติให้กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นวิชาชีพเฉพาะ และมีหนังสือที่อ้างถึง 1`การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่ กพ. มีมติกำหนดให้ นักสาธารณสุข อยู่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นใหม่ และหนังสือที่อ้างถึง 4 เรื่องกำหนดให้ นักสาธารณสุข ถูกจัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการ ลำดับที่ 25 เพื่อประโยชน์ในการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และตามมติ อกพ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 `มีมติเห็นชอบ สายงานนักสาธารณสุข ในโครงสร้างการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมี timeline จากกองทรัพยากรบุคคลว่าจะมีหนังสือเวียน แนวทางการเปลี่ยนสายงานนักสาธารณสุขให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการนั้น

สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย)  จึงขอติดตามความคืบหน้าในประเด็นสิทธิและความก้าวหน้า ค่าตอบแทนของนักสาธารณสุข ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ขอทราบแนวทางและความชัดเจนตาม timeline ในการดำเนินการเปลี่ยนสายงานเป็นนักสาธารณสุข ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมกองต่างๆในกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นที่ 2 ขอติดตามประเด็นการปรับตำแหน่งและเกื้อกูลสายงานทั่วไป ที่มีวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข และใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สู่สายงานวิชาการตำแหน่งนักสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ถึงสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือที่อ้างถึง 3)

ประเด็นที่ 3 ขอติดตามความคืบหน้าประเด็นเงินประจำตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ถึงสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือที่อ้างถึง 2) เพื่อให้มีการออกประกาศ กฎ กพ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2551 ให้ระบุสายงาน นักสาธารณสุข เป็นสายงานที่ได้รับเงินเงินประจำตำแหน่ง

ประเด็นที่ 4 ขอติดตามความคืบหน้าประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส) จากสำนักงาน ก.พ. สืบเนื่องจากกระทรวงมีการประชุมพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส) ไปยัง กพ.ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4  ซึ่งมีสายงานนักสาธารณสุข/ นักวิชาการสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพ เป็นหนึ่งใน 8 สายงานที่ควรได้รับเงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ส ให้ทันในปี 2567 ด้วย

ประเด็นที่ 5 ขอให้ปรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทาง ให้สายงาน นักสาธารณสุข เป็นสายงานสอบคัดเลือก แทน สายงานสอบแข่งขัน

นายริซกี  กล่าวว่า อยากให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเร่งรัด ติดตาม ประสานงาน ดำเนินการพร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ทราบต่อไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567