ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอชลน่าน” เผย 9 ปัจจัยส่งผลระบบสาธารณสุขไทย เตรียมพลิกโฉมการบริการเป็น Digital Health ชูนโยบาย ส่งเสริมการมีบุตร-มะเร็งครบวงจร-สถานชีวาภิบาล-ทีมเชื่อมประสานใจ Care D+ รองรับ เพื่อปชช.มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความมั่นคงทางสุขภาพในระยะยาว

วันที่ 11 ก.พ. 2567 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพิเศษ 1 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 ในประเด็น “อนาคตระบบสาธารณสุขไทย” ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพไทยในอนาคต โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการกำหนดระบบสาธารณสุขของไทย ได้แก่  1. เศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ 2. การเมือง ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดนโยบายประเทศ

3. ประชากร ที่มีปัญหาเด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ และการเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนแรงงานในอนาคต 4. ลักษณะพฤติกรรมของคนไทยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ที่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 5. โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคระบาด โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนซึ่งแต่ละแห่งมีบริบททางสุขภาพและการเกิดโรคระบาดที่แตกต่างกัน 6. สิ่งแวดล้อม 7. อาหารและเกษตรกรรม ความมั่นคงปลอดภัยทางอาหาร การเข้าถึงโภชนาการ และการใช้สารเคมีทางการเกษตร 8. การขนส่ง โดยเฉพาะเขตเมือง ที่มีปัญหาจราจรหนาแน่น เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุและมลพิษทางอากาศ 9. เทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทางการแพทย์ให้ตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

         

“อนาคตด้านสุขภาพของคนไทย ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการแพทย์และสาธารณสุข โดยใช้พื้นที่เป็นฐานและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับพลิกโฉมการบริการเป็น Digital Health มีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ให้เป็นหลักประกันสุขภาพของประชาชนทุกคนทุกสิทธิ์การรักษา และเกิดความมั่นคงทางสุขภาพในระยะยาว” นายแพทย์ชลน่านกล่าว

นายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่า การวางนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข จึงมุ่งเน้นที่จะตอบสนองประเด็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและอนาคตของประเทศ อาทิ การลดลงของเด็กเกิดใหม่ สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทบต่อโครงสร้างประชากรไทย ก็มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการมีบุตรให้เป็นวาระแห่งชาติ แก้ไขกฎหมายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้มีบุตรยากให้เข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เป็นต้น รวมทั้งประเด็นปัญหาสำคัญอื่นๆ ทั้งด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด เศรษฐกิจสุขภาพ (Healthy City Model) มะเร็งครบวงจร สถานชีวาภิบาล ทีมเชื่อมประสานใจ Care D+ โดยมีเป้าหมายให้พร้อมในการรับมือต่อความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสุขภาพในระยะยาว