ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เดินหน้าปรับแผนกำลังคนด้านสุขภาพระดับประเทศ ไม่ใช่แค่ก.สาธารณสุข ล่าสุด “หมอชลน่าน” เห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์แรกแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนผ่านความคิดเห็นหน่วยงานเกี่ยวข้อง คาด 1-2 เดือนยกร่างสำเร็จ ครอบคลุมทั้งกำลังคนที่เหมาะสม ภาระงาน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า ปลัดสธ.มอบ “รองปลัดฯ หมอภาณุมาศ” และผู้ตรวจฯ หมอภูวเดช” กำลังขับเคลื่อนสำคัญ

ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ที่ลงนาม โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567  นั้น

(ข่าวเกี่ยวข้อง : ราชกิจจาฯประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.สธ.ฉบับใหม่)

 

ปรับโครงสร้าง และแผนกำลังคนใหม่ควบคู่กัน

ล่าสุดวันที่ 30 มีนาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ ว่า สำหรับกฎกระทรวงฯดังกล่าว จะเป็นส่วนของกองสนับสนุนสุขภาพปฐมภูมิอย่างเป็นทางการ ซึ่งจริงๆกระบวนการปรับโครงสร้างได้ผ่านขั้นตอนต่างๆมาค่อนข้างยาวก่อนหน้านี้แล้ว เช่น สำนักสนับสนุนสุขภาพปฐมภูมิ ที่เรียกว่า สสป.  เนื่องจากมีพ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้มีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพปฐมภูมิ จึงจำเป็นต้องปรับเป็น กอง หรือสำนักใหม่เกิดขึ้น

“ส่วนการปรับโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข ก็จะสอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีฯ เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุข เรามีจำนวนค่อนข้างเยอะ เราก็จะมีการทบทวนในเรื่องบุคลากรด้านสาธารณสุขของทั่วประเทศ อย่างที่ท่านรัฐมนตรีฯเคยนำเรียนก่อนหน้านี้ว่า จะมีร่างกฎหมาย หรือ ร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่เรียกว่า ก.สธ.คล้ายของครู เมื่อจะปรับการดูแลบุคลากร สิ่งที่ต้องปรับควบคู่กันคือ โครงสร้าง เพราะหากปรับแต่คน ไม่ปรับโครงสร้างก็จะส่งผลต่อการทำงานได้ ขณะนี้ทั้ง 2 เรื่อง ทั้งการปรับบุคลากรและโครงสร้างจะทำควบคู่กันไป” ปลัดสธ.กล่าว

ร่างยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพระดับประเทศ 

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน และจะจัดทำยุทธศาสตร์ควบคู่กันไป ซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ โดยร่างยุทธศาสตร์ฯเสร็จแล้ว แต่ต้องผ่านความคิดเห็นของภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ ไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุข  แม้บุคลากรส่วนใหญ่การดูแลประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข แต่ก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงกลาโหม ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และส่วนท้องถิ่นที่มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ดังนั้น การปรับยุทธศาสตร์จึงจำเป็นต้องรับฟังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

ปลัดสธ. กล่าวว่า ในการประชุมกระทรวงฯ  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบร่างแรกของยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแล้ว แต่ตามกระบวนการต้องผ่านความคิดเห็น เพื่อปรับให้เหมาะสม คาดว่าใช้เวลาไม่นาน น่าจะ 1-2 เดือนจะเห็นฉบับเต็มออกมา โดยจะเป็นแผนของประเทศ  อย่างเรื่องกำลังคน ซึ่งนอกกระทรวงฯ ก็มีไม่น้อย  ที่ผ่านมาการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขต่างคนต่างทำ ทำให้การกระจายตัวไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน แต่ยุทธศาสตร์นี้จะเป็นภาพรวมของประเทศ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งมอบ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดสธ. และนพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการสธ.เป็นกำลังสำคัญในการทำเรื่องนี้

“ยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ จะครอบคลุมทั้งหมด ทั้งจำนวนคนที่เหมาะสมกับงาน การคงอยู่ ค่าตอบแทน เรื่องความก้าวหน้า ภาระการทำงาน ต้องดูทุกเรื่องควบคู่กันไป เพราะบุคลากรจะลาออกไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้น ต้องแก้และดำเนินการหลายๆอย่างควบคู่กันไป” นพ.โอภาสกล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง :

ปลัด สธ. มอบหมายผู้ตรวจฯ เคลื่อนนโยบาย 13 ประเด็น "หมอภูวเดช" ดูขวัญกำลังใจบุคลากร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง