ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. เผยความคืบหน้าการเข้าสู่ตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” อ.ก.พ.สธ.อนุมัติแล้ว 1,495 คน พร้อมเร่งแก้ไขปัญหา หลังพบบางส่วนยังติดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งทางสายงาน ทั้งใน สอน./รพ.สต. รวมถึงระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งด้านบริหาร ส่วนกลุ่มคุณวุฒิไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.พ. จะตรวจสอบและยืนยันความสอดคล้องกับ ก.พ. อีกครั้ง หากติดเงื่อนไขและเสนอ อ.ก.พ.สธ. พิจารณา คาดจะแต่งตั้งในรอบถัดไปได้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เห็นชอบสายงาน “นักสาธารณสุข” เป็นสายงานเพิ่มใหม่ โดยให้ส่วนราชการพิจารณาเพิ่มสายงานในโครงสร้างของหน่วยงานที่สอดคล้องกับภารกิจ และผู้ที่จะเข้าสู่สายงานนักสาธารณสุข จะต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนั้น ล่าสุด จากการตรวจสอบ พบว่า มีข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 19,321 คน เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 9,760 คน ซึ่งที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้มีคุณสมบัติครบตรงตามหลักเกณฑ์จากผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเป็นนักสาธารณสุขแล้ว จำนวน 1,495 คน และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งมติดังกล่าวให้หน่วยงานดำเนินการย้ายเปลี่ยนสายงานผู้ที่มีความประสงค์ด้วยแล้ว

 

นายสรรเสริญกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ พบว่ามีบางกรณีที่เลขตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขติดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งทางสายงาน เช่น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สอน./รพ.สต.) ก.พ. กำหนดให้เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็นสายงานอื่นได้ หรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่เป็นระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่มีชื่อทางการบริหาร ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนและการขอหลักเกณฑ์การประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หรือเข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหารต่อไป

 

สำหรับมีผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ไม่ได้กำหนดให้เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะตรวจสอบคุณวุฒิเพิ่มเติมของแต่ละสถาบันอีกครั้ง และขอยืนยันความสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกับสำนักงาน ก.พ. หากไม่ติดเงื่อนไขของตำแหน่ง จะเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณากำหนดตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุขในรอบถัดไป โดยคาดว่าจะสามารถแต่งตั้งนักสาธารณสุขเพิ่มขึ้นได้อีกจำนวนมาก