ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้สมัครเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ยื่นหนังสือถึง “หมอชลน่าน” ร้องผลการเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสัดส่วนผู้แทนองค์กรเอกชน อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน เหตุพบเป็น “ที่ปรึกษา” ขององค์กรหนึ่ง ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิชาชีพฯ กำหนด

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 67 นายยั่งยืน เตียตระกูล สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570) ส่งหนังสือร้องเรียนถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพื่อคัดค้านผลการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนในสัดส่วนผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 13 (6) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ

นายยั่งยืน กล่าวว่า ตนได้ร้องคัดค้านการเลือกกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เหตุเนื่องจากคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ให้เป็นไปตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ 

นายยั่งยืน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังพบว่าประธานอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าที่ประชุมเพื่อเลือกกันเอง เป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2567 และต่อมาผู้ที่ได้รับเลือกนั้นมีตำแหน่งเป็น “ที่ปรึกษา” ขององค์กรหนึ่ง ขณะที่ มาตรา 13 (6) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ต้องเป็น “ผู้แทน” ขององค์กร

ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่เป็นไปตามมาตรา 13 (6) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ เพราะผู้ที่ได้รับการเลือกนั้น อยู่ในฐานะ “ที่ปรึกษา” จึงไม่ใช่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าบุคคลผู้ได้รับการเลือกดังกล่าวนั้นไม่ใช่บุคคลตามที่กฎหมายกำหนดและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น กรณีนี้จึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ได้รับการเลือกดังกล่าวได้รับการเลือกมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย

นายยั่งยืน กล่าวว่า ตนจะติดตามเรื่องการร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด เรื่องนี้มีความไม่ชอบธรรมในขั้นตอนกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพอันทรงเกียรติในการควบคุมกำกับมาตรฐานของบุคคลด้านการสาธารณสุขอยู่ทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น การได้มาซึ่งคณะกรรมการของสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายด้วย