ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เปิดตัว 12 ผู้สมัครเข้าชิง “กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน” ซึ่งจะเปิดรับสมัครและให้มีการเลือกตั้งภายหลังจากประกาศรับสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนเรียบร้อยแล้ว

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน สร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายนักขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เพื่อขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผู้แทนหมออนามัยจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยได้เปิดตัวผู้สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมติของคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยที่ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยเห็นชอบเสนอรายชื่อ 12 คน ดังนี้

1.นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ตัวแทนจากส่วนกลาง

2.นายทองดี มุ่งดี ตัวแทนจากส่วนกลาง        

3.นายมานพ ทองตัน ตัวแทนจากภาคกลาง

4.นายสนอง คล้ำฉิม ตัวแทนจากภาคกลาง

5.นายอารมณ์ แสนเตชะ ตัวแทนจากภาคเหนือ

6.นายศักดิ์ดา ธานินทร์ ตัวแทนจากภาคเหนือ

7.นายสาธิต สว่างแสง ตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.นางกฤตยา พลทะกลาง ตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

9.นายศุกรี รัตน์ประโคน ตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10.นางแพรวพรรณ บุษยมาลย์ ตัวแทนจากภาคใต้

11.นายวิเชียร จิตต์พิศาล ตัวแทนจากภาคใต้  

12.นายวันชัย บ่อเงิน ตัวแทนจากภาคใต้ 

นายธาดา กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมติของคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ในครั้งนี้  ล้วนเป็นบุคลากรสาธารณสุข เป็นตัวแทนจากหน่วยงานทุกระดับ คือ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเป็นตัวแทนจากทุกภาค ทุกเขตสุขภาพ เป็นทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข  

นายธาดา กล่าวต่อว่า การสรรหากรรมการสภาฯในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้สมัครเสนอตัวเป็นจำนวนมาก ทั้งในนามหน่วยงาน กรม กอง องค์กร สมาคม ชมรมฯ อดีตข้าราชการที่เกษียณ และ ตัวแทนสถาบันการศึกษา ที่เป็นสมาชิกของสภาฯ และเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ลงสมัครทั้งในนามกลุ่ม หรือรวมกลุ่มกัน และบุคคลอิสระ ซึ่งบางกลุ่มกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มทีม ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีและทางเลือกที่หลากหลายของสมาชิก ที่จะได้คัดเลือก คนดี มีความรู้สามารถ เข้าไปทำหน้าที่กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน คงต้องติดตามกันต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน มีทั้งหมด 24 คน แบ่งเป็น แต่งตั้งโดยตำแหน่ง 12 คน และการสรรหาตัวแทนที่มาจากสมาชิกโดยการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ดูแลความก้าวหน้าของวิชาชีพ รวมทั้งกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรสภาการสาธารณสุขชุมชน ส่วนการเลือกตั้งเพื่อสรรหาผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน จะมีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ หลังจากมีการสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย