ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"นักสาธารณสุข" ปลื้ม หลัง สธ. เผยความคืบหน้าการเข้าสู่ตำแหน่ง “นักสาธารณสุข”  อ.ก.พ.สธ.เตรียมอนุมัติ 7,728 คน รอลุ้นคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งว่าใช้หลักเกณฑ์อย่างไร

ตามที่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมติอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้มีคุณสมบัติครบตรงตามหลักเกณฑ์จากผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเป็นนักสาธารณสุขแล้ว จำนวน 1,495 คน นั้น ล่าสุด 15 พ.ค. 67 กระทรวงสาธารณสุขเสนอ อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 3 / 2567 เสนอให้พิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับสายงานนักสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  1. ให้มีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานเป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็น "นักสาธารณสุข" ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการจำนวน 7,728  คน

2. ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งดังนี้ 2.1 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. นร 008 / วอ 11 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 25562 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง สสอ.และ ผอ.รพ.สต. ผอ.สอน. (นักสาธารณสุขเป็นระดับชำนาญการพิเศษ) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานของตำแหน่งนักสาธารณสุขและภารกิจโครงสร้างตำแหน่งสายงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

รวมทั้ง การขอกำหนดสายงานสาธารณสุขตำแหน่งนักสาธารณสุขให้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งในกฎกพว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง ทั้งนี้ อ.ก.พ.สธ. เตรียมเสนอ ก.พ. พิจารณาต่อไป

ด้าน ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ และกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เผยว่า ยินดีกับนักสาธารณสุขรอบสอง จำนวน 7,728 รายด้วย อย่างไรก็ตามรอดูรายชื่อและคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง ว่าใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอย่างไร  แต่ดูจากจำนวน ที่อนุมัติให้เปลี่ยนตำแหน่ง รอบนี้คาดว่าน่าจะรวมวุฒิทั้งสบ. และวท.บ. ที่ ก.พ.รับรองว่าเป็นสาขาด้านสาธารณสุขด้วย ทั้งนี้ หากยังมีกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพและมีรายชื่อตกหล่น คงต้องรอดูว่าเกิดจากสาเหตุใด ในขณะที่กลุ่มต่างๆ ที่ยังติดเงื่อนไขต่างๆ คงต้องรอ ก.พ.พิจารณา และประกาศแนวทาง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งที่ชัดเจนต่อไป

นอกจากนี้มีเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่ อกพ.สธ เตรียมเสนอให้ กพ.พิจารณา อาทิ 1. เสนอให้นักสาธารณสุข มีในประกาศกฏ กพ.ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง 2. เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ ว.11 ตำแหน่งบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สายงานนักวิชาการสาธารณสุข ใน รพ.สต./สอน.เพื่อให้สามารถปรับเป็นนักสาธารณสุข ได้ และเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ ตำแหน่งบริหาร(ผอ.รพ.สต. , สสอ.) และชำนาญการพิเศษ ให้เข้าสู่นักสาธารณสุขได้