ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อัพเดตการเบิกจ่ายของหน่วยบริการกับกองทุน สปสช. ผ่าน FDH ล่าสุดพัฒนา 4 ฟังก์ชั่นใหม่ ได้แก่ แก้ไขรายการที่ถูกปฏิเสธ , รายงานผลการรับ-ส่งข้อมูล , ตรวจสอบประวัติการส่งข้อมูล และการเลือกส่งข้อมูลผ่าน FDH

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 FDH และ สปสช. ร่วมกัน Update ข้อมูลสถานะตอบกลับใน FDH โดยมีหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลผ่าน FDH ทั้งหมด 1,450 แห่ง จำนวนรายการทั้งหมดรวมทุกสิทธิ 19,655,204 เคส มีการเบิกจ่ายกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 14,895,164 เคส โอนเงินสำเร็จ 5,695,523 เคส มูลค่ากว่า 6.9 พันล้านบาท สำหรับรายการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น (ข้อมูล C : Cancel) จำนวน 2,176,639 เคส หน่วยบริการสามารถแก้ไข C ได้สำเร็จ 1,116,003 เคส

จากการดำเนินการ FDH มาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี FDH ได้นำปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน มาพัฒนาระบบ FDH อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้พัฒนา 4 ฟังก์ชั่นใหม่ ได้แก่ แก้ไขรายการที่ถูกปฏิเสธ โดยไม่กระทบข้อมูลบริการ รายงานผลการรับ-ส่งข้อมูล ตรวจสอบประวัติการส่งข้อมูล และการเลือกส่งข้อมูลผ่าน FDH

เพื่อให้ระบบ FDH มีความง่ายในการใช้งาน (User Friendly)  และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของหน่วยบริการ สร้างเครือข่ายข้อมูลสุขภาพดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุข  ให้หน่วยบริการได้รับเงินชดเชยรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง มีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดย FDH และ สปสช. ยังคงร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่าย เพื่อกำกับ ติดตามการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ระดับหน่วยบริการ ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ  และส่วนกลาง เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)

ข้อมูล : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 

 

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

- อีกฟังก์ชั่นใหม่ของ FDH ศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน