ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยฉบับนี้ เป็นรายงานการสังเคราะห์สถานการณ์ของระบบประกันสุขภาพไทยในปัจจุบัน โดย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่มาจากรายงานผลการศึกษาต่างๆ และจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังจะช่วยสะท้อนการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพที่ผ่านมาและทิศทางการขับเคลื่อนไปสู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมภายใต้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสุขภาพไทย