Taxonomy term
 • Saturday, September 15, 2018
  19:52
  “หมอเมือง” หมายถึง หมอแผนโบราณ ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิชาการที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย เป็นการรักษาตามประเพณีที่สืบทอดกันมา มีตำราหรือภาษาล้านนาเรียก “ปั๊บ” ตัวอักษรพื้นเมืองเป็นตำรา บอกสูตรยาสมุนไพร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
  2018-09-15, 19:52
 • Thursday, June 27, 2013
  10:27
  อ.ดารณี อ่อนชมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวระหว่างเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หมอเมือง กับการแพทย์พื้นบ้านล้านนาในยุคประชาคมอาเซียน" ภายในงานสานเสวนาพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาหมอเมืองพื้นบ้านล้านนาเจียงฮาย 2556 ว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 จะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ขององค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ดังนั้นหมอเมืองจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากประเทศต่างๆ ล้วนหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผล
  2013-06-27, 10:27

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
5 ชั่วโมง 44 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 53 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
7 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 54 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
5 ชั่วโมง 44 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 53 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
7 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 54 นาที ago
กลับด้านบน