คู่มือ

  • สสส.ร่วมกับ สพฐ. ป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด-19 จัดทำคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” รับมือโรงเรียนเปิดเทอม กว่า 2.9 หมื่นโรง
    2020-05-07 19:17
  •   คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance : P4P) โดยคณะทำงานจัดทำคู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 1. นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2. นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3. นายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4. ดร. กฤษดา แสวงดี สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5. นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร โรงพยาบาลสระบุรีจังหวัดสระบุรี
    2013-03-27 19:46