ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.ร่วมกับ สพฐ. ป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด-19 จัดทำคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” รับมือโรงเรียนเปิดเทอม กว่า 2.9 หมื่นโรง

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวในการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 แจ้งดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ต้องเลื่อนวันเปิดภาคเรียน เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สพฐ. จึงมีการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 5.4 แสนคนก่อนเปิดภาคเรียน โดยการอบรมครั้งนี้ ได้เผยแพร่คู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” จัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งลดความเสี่ยงในนักเรียนกว่า 6.7 ล้านคน ครอบคลุมโรงเรียน 29,841 โรง

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุุบัน ยังมีการระบาดของโควิด-19 และมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในช่วงวิกฤติการระบาดของโรค รวมทั้งใช้ประโยชน์ในงานวิชาการ สสส. จัดทำคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” รวบรวมองค์ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 การจัดการให้เกิดการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่กระจาย ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม การจัดการสอนสุขศึกษาด้านสุขภาพจิตในสถานกาณ์โควิด-19 ที่เหมาะสําหรับผู้บริหาร เจ้าของโรงเรียน ครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันเปิดภาคเรียนในแต่ละระดับชั้น

ทั้งนี้ จะมีการส่งมอบคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19” ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทาง https://resourcecenter.thaihealth.or.th/interesting-issues/article/คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19