ชลอ ศานติวรางคณา

 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งกลับผู้ป่วย เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ลดปัญหาเตียงเต็ม ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความร่วมมือในรูปแบบหน่วยบริการแม่ข่าย เพื่อให้เกิดเครือข่ายการส่งต่อ-ส่งกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
  2015-07-06 10:39
 • “นพ.วันชัย” ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4 ร่วมมือกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี ชูนโยบาย 4 เรื่องที่สำคัญ เพิ่มการเข้าถึงการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยรังสี ลดการรอคิวผ่าตัดหัวใจ เร่งให้บริการเปลี่ยนเลนส์ผู้ป่วยต้อกระจก และพัฒนา ICU เด็ก ทารกแรกเกิดให้ได้รับการดูแลที่รวดเร็ว
  2015-06-23 18:41
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีจับมือทีมไอที สสจ. และคณะทำงานเครือข่ายหน่วยบริการ ร่วมกันจัดทำข้อพิจารณาเกณฑ์การจ่ายผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ (QOF) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินลงหน่วยบริการ เตรียมชงบอร์ด อปสข. พิจารณาต่อ
  2015-06-23 18:34
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับ มศว. สสส. สธ. ขับเคลื่อน COP R2R 15 เรื่องแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ดึงกลไกเขตสุขภาพเสริมความเข้มแข็งการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ เน้นการจัดการสังคมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตเมือง ตั้งเป้า 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด ร่วมจัดการด้านสุขภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืน
  2015-06-15 19:13
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งกลับผู้ป่วย เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ลดปัญหาเตียงเต็ม ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความร่วมมือในรูปแบบหน่วยบริการแม่ข่าย เพื่อให้เกิดเครือข่ายการส่งต่อ-ส่งกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
  2015-06-10 16:11
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับคณะทำงานด้านไอที สสจ. 8 จังหวัดภาคกลาง พัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการกระจายค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการ กระตุ้นให้ประชาชนเชื่อมั่น เกิดการใช้บริการสุขภาพอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
  2015-05-31 21:25
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีผ่านงบส่งเสริมป้องกันโรคกว่า 5 ล้านบาทเพื่อเสริมบริการสุขภาพที่จำเป็นในพื้นที่ ลดการเกิดโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็งปากมดลูก เพิ่มการเข้าถึงบริการ เช่น บริการทันตกรรมในเด็ก ผู้สูงอายุ แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโด ชุมชนแออัด โรงเรียน สถานประกอบการให้เข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม
  2015-04-29 11:56
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีจัดเวทีทบทวนความรู้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท. โดยเน้นให้บุคลากร และผู้มีสิทธิสวัสดิการฯ อปท. ลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรง เพื่อลดภาระการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางสุขภาพแก่ผู้ปฎิบัติงานใน อปท.
  2015-04-20 17:21
 • นพ.ชูวิทย์ ประธานอปสข. เขต 4 สระบุรี เปิดประชุมชี้แจงการบริหารงบบัตรทองปี 58 เผยบทบาทอปสข.ทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณบัตรทองตามที่บอร์ดสปสช.กำหนด ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอ ต้องการทราบรายละเอียดการหักลบงบประมาณกองทุนย่อยที่ยังไม่เข้าใจวิธีการของ สปสช. และต้องการให้เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงให้ สปสช.เขต เป็นพี่เลี้ยงในการติดตามงาน
  2015-01-11 13:08
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง หนุนแนวทางการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด เพื่อให้คนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงบริการฝึกไม้เท้าขาว สร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติ  
  2014-12-22 19:17
 • สปสช.หนุนสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี สร้างอาสาสมัครดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ดึงแกนนำญาติผู้ป่วย และจิตอาสาในชุมชน เสริมองค์ความรู้ดูแลฟื้นฟู กายภาพบำบัดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทีมสหวิชาชีพ รพ.สระบุรีหนุนวิชาการ หวังลดช่องว่างการเข้าไม่ถึงบริการที่จำเป็น
  2014-11-27 22:02
 • เภสัชปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 ผุด เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลการใช้ยา และการดูแลด้านยาในชุมชน  หนุนบริการใกล้บ้านใกล้ใจ รพสต.มีเภสัชกรรมสั่งจ่ายยา ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา ลดค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ
  2014-07-18 16:10

Pages