ล้านนา

  • “หมอเมือง” หมายถึง หมอแผนโบราณ ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิชาการที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย เป็นการรักษาตามประเพณีที่สืบทอดกันมา มีตำราหรือภาษาล้านนาเรียก “ปั๊บ” ตัวอักษรพื้นเมืองเป็นตำรา บอกสูตรยาสมุนไพร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
    2018-09-15 19:52
  • อ.ดารณี อ่อนชมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวระหว่างเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หมอเมือง กับการแพทย์พื้นบ้านล้านนาในยุคประชาคมอาเซียน" ภายในงานสานเสวนาพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาหมอเมืองพื้นบ้านล้านนาเจียงฮาย 2556 ว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 จะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ขององค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ดังนั้นหมอเมืองจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากประเทศต่างๆ ล้วนหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผล
    2013-06-27 10:27