วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

 • ในขณะนี้มีกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญของคนไทย เป็นกฎหมายที่กระทบคนไทยทุกคนเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ถึงแก่วัยชรา และคาดว่าตนเองจะมีชีพอยู่รอดไปถึงยามชราภาพ ซึ่งมักเป็นช่วงเวลาที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ การมีบำเหน็จบำนาญที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
  2017-06-09 21:00
 • เมื่อให้คนไทยให้คะแนนความสำคัญของมิติทางสุขภาพและสังคม ปรากฏว่า การมีสุขภาพดีมีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุด และชีวิตครอบครัวดีมีความสำคัญต่อชีวิตเป็นอันดับสอง ผลการวิจัยนี้พอจะบอกได้ว่า คนไทยให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับการมีสุขภาพดีสูงมาก ถ้าการได้รับประกันสุขภาพและการได้รับการส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดี ขึ้น นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพย่อมได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทยแน่นอน
  2016-04-18 19:52
 • “ปัญหาที่ประเทศต่างๆ เผชิญคือ การมีรายงานสถิติอัตราส่วนการตายของมารดา ที่ไม่ตรงกับคำนิยามขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้น การวัดการตายของมารดาและมีสถิติที่สอดคล้องกับนานาชาติจึงเป็นประเด็นสำคัญที่นักวิจัยต้องการค้นหา เป้าหมายก็เพื่อให้ทราบการตายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ และเพื่อให้ทราบสาเหตุการตาย และเพื่อให้สามารถนำไปสู่การดำเนินการทางนโยบายที่เหมาะสมต่อไป ถ้าเรายังใช้สถิติที่ไม่สะท้อนความจริง เราจะแก้ปัญหาสำคัญนี้ได้อย่างไร”
  2015-09-04 15:54
 • ผู้อำนวยการด้านหลักประกันทางสังคมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้แจกแจงและวิพากษ์การบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคม การผูกขาดอำนาจของคณะกรรมการกองทุนที่หลายคนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง สิทธิต่าง ๆ ของผู้ประกันตนกว่า 10 ล้านคนอยู่ในมือกรรมการเพียง 5คน เทียบกรรมการ 1 คน ต่อผู้ประก้นตน 3 แสน มากกว่า ส.ส.อีก และหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ เรียกร้องให้มีการตรวจสอบและเปิดเผยรายการการประชุมของกรรมการและอนุกรรมการทุกชุด โดยเฉพาะการอนุมัติเงินบริหารจัดการที่มาจากเงินสมทบให้ผู้ประกันตนและสาธารณะรับทราบ
  2013-01-23 09:27