วรานนท์ ปีติวรรณ

  • กระทรวงแรงงาน ชี้แจงแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขประกาศรับสมัครและว่าจ้างคนไทยเข้าทำงานหลัง 15 วัน แล้วแต่ไม่มีคนไทยประสงค์จะทำงาน โดยจ้างคนต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาได้ 1 คนต่อการจ้างคนต่างด้าว 100 คน ขณะที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่ไม่แสวงหากําไร สามารถจ้างได้ตามความเหมาะสม
    2017-10-21 13:47
  • ครม.เห็นชอบตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงแรงงาน 7 ราย “หมอสุรเดช” จากรองปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล
    2016-08-30 18:11