ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงแรงงาน 7 ราย “หมอสุรเดช” จากรองปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.พิจารณาอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

2. นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

3. นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 

4. นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

5. นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6. นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน

7. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป