ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอขอสนับสนุนงบประมาณงบกลาง ปี 2561 จำนวน 5,186.13 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แบ่งเป็นงบผู้ป่วยใน 4,186.13 ล้านบาท และงบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 1,000 ล้านบาท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 เวลา 12.55 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอขอสนับสนุนงบประมาณงบกลาง ปี 2561 จำนวน 5,186.13 ล้านบาท แบ่งงบเป็น 2 ส่วนคือ 1.งบบริการผู้ป่วยใน ขอรับการสนับสนุนจำนวน 4,186.13 ล้านบาท และ 2.ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในชนบทและพื้นที่ห่างไกล ขอรับการสนับสนุนจำนวน 1,000 ล้านบาท

โดยงบประมาณดังกล่าวที่กระทรวงสาธารณสุขขอสนับสนุนนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับดูแลด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมางบประมาณที่ได้รับสนบสนุนไม่เพียงพอ ทั้งในส่วนของงบบริการผู้ป่วยใน และค่าตอบแทนด้านบุคลากรสาธารณสุขของหน่วยบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะในชนบทและพื้นที่ห่างไกล

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนง สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่จะร่วมกันรับผิดชอบและแบ่งเบาภาระจากการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างไร เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การจัดเก็บรายได้จากภาษีของรัฐไม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมงบประมาณสำหรับการดูแลด้วยเช่นกัน จึงขอให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการร่วมกันรับผิดชอบ และแบ่งเบาภาระของชาติโดยการเสียภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำเงินที่ได้มาสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวและพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีแนวคิดที่จะขึ้นภาษีแต่ละประเภทแต่อย่างใด

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี