วิศวกรรมโรงพยาบาล

  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ค้นหาดาวด้านวิศวกรรมโรงพยาบาล ให้เป็นบุคลากรต้นแบบการทำงานในแต่ละสาขาในโรงพยาบาลภาครัฐ สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตั้งเป้า 32 สาขาให้ครอบคลุมทั้งระบบงานด้านวิศวกรรมโรงพยาบาล สร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อระบบบริการทางการแพทย์ของไทย
    2017-07-29 15:47
  • อาร์เอฟเอส (RFS) เผยความสำเร็จโครงการจัดอบรมบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์ (Biomedical Engineering Competency Training : BECT®) ครั้งแรกในประเทศไทย หลังจับมือสถาบันอีซีอาร์ไอ (ECRI Institute) นำร่องจัดอบรม 3 เดือนแรกกับ 3 หลักสูตร เผยสามารถเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามเป้าหมายของการจัดอบรม โดยมีผู้เข้าอบรมและได้ใบประกาศนียบัตรจำนวนกว่า 50 คน มั่นใจสามารถรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ระดับสากลในอนาคตได้เป็นอย่างดี
    2015-08-28 13:55