ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ค้นหาดาวด้านวิศวกรรมโรงพยาบาล ให้เป็นบุคลากรต้นแบบการทำงานในแต่ละสาขาในโรงพยาบาลภาครัฐ สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตั้งเป้า 32 สาขาให้ครอบคลุมทั้งระบบงานด้านวิศวกรรมโรงพยาบาล สร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อระบบบริการทางการแพทย์ของไทย

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่ากรม สบส.ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และติดตาม ควบคุมกำกับ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเป็นระบบ อาทิ มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลมีการดำเนินที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ความปลอดภัย พร้อมรับมือกับสถานการณ์ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินได้ ซึ่งขณะนี้กรม ได้เฟ้นหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญงานและมีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยอมรับในสายอาชีพวิศวกรรมโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรรุ่นต่อไป จึงได้จัดทำโครงการดาวจรัสแสงวิศวกรรมโรงพยาบาล ซึ่งดำเนินงานภายใต้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก

นายสาธิต นฤภัย ผู้อำนายการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดทำโครงการดาวจรัสแสงวิศวกรรมโรงพยาบาล มีเป้าหมายในการค้นหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมการแพทย์ หรือ "Best Practice of Hospital Engineering" เพื่อให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของสถานบริการสุขภาพและโรงพยาบาล สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโรงพยาบาลได้ และเป็นที่ยอมรับในหน่วยงาน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ มีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยตั้งเป้าให้ครอบคลุมทั้งระบบงานด้านวิศวกรรมโรงพยาบาล 32 สาขา

ขณะนี้ มีบุคลากรต้นแบบด้านวิศวกรรมโรงพยาบาลแล้ว จำนวน 16 สาขา ได้แก่ 1.สาขาการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย 2.สาขาระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ 3.สาขาการออกแบบระบบระบายอากาศ 4.สาขาการจัดระบบศูนย์เครื่องมือแพทย์ 5.สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม 6.สาขาการบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ 7.สาขาระบบบำบัดน้ำเสีย 8.สาขาด้านเครื่องมือแพทย์ 9.สาขาการจัดระบบงานวิศวกรรมโรงพยาบาล 10.สาขางานห้องแยกโรค 11.สาขาระบบไฟฟ้าหลักโรงพยาบาล 12.สาขาระบบไฟฟ้าสำรอง 13.สาขาทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 14.สาขาด้านการใช้เครื่องมือแพทย์ 15.สาขาเครื่องมือทันตกรรม 16.สาขางานก่อสร้าง ส่วนในสาขาอื่นที่เหลือจะดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2561