ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลงานเด่น อสม.สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยสามารถดึงแรงงานข้ามชาติ ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เสริมสร้างนวัตกรรมยุทธศาสตร์บันได 3 ขั้น ขั้นหยุด ขั้นละ ขั้นเลิก ลดยาเสพติดได้อย่างเห็นผล สร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การขับเคลื่อนนโยบายระบบสุขภาพภาคประชาชน มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชน สร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการป้องกันโรคต่างๆและปัญหายาเสพติดในชุมชนซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคม ซึ่งกรม สบส.ได้สนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาอย่างต่อเนื่อง

และในปี 2560 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจึงมีแรงงานกัมพูชาเดินทางเข้ามาทำงานอยู่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ไม่ต่ำกว่า 10,000 คนและเป็นจุดผ่านของการขนย้ายยาเสพติด มีประชากรแฝงจากต่างพื้นที่ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ผลที่ตามมาคือ การโจรกรรมข้ามแดนอยู่เป็นประจำ ปัญหายาเสพติดทำให้เกิดแหล่งมั่วสุมและมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ยากต่อการป้องกัน

นิชล เสี้ยวเส็ง

ในการดำเนินงานของ อสม.นิชล เสี้ยวเส็ง อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 ได้ดำเนินงานในฐานะ อสม.มาเป็นเวลากว่า 9 ปี ในพื้นที่ของตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และมีบทบาทางสังคม เช่น ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดสระแก้ว ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลทับพริก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น เป็นการสร้างความไว้วางใจทำให้เข้าถึงชุมชนได้ง่าย กลยุทธ์ในการดึงชุมชน และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ใจบำบัดใจ จึงเกิดเป็นยุทธศาสตร์บันได 3 ขั้น คือ

1.ขั้นหยุด หยุดเสพ หยุดขาย มีการสุ่มตรวจปัสสาวะเยาวชนและแรงงานข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายหมู่บ้านคู่ขนานไทย-กัมพูชา ร่วมจัดเวรยามช่วงกลางวันและกลางคืน

2.ขั้นละ ออกให้ความรู้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายคุณธรรม สื่อศิลปะสร้างสรรค์ สวยใสต้องไม่ท้อง เป็นต้น

3.ขั้นเลิก สำหรับผู้เสพใช้ชุมชน สังคม ครอบครัวบำบัด ส่วนผู้ค้าจะส่งดำเนินการตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ร่วมทำงานและเป็นประธานตั้งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลทับพริก ดำเนินงานในรูปแบบของเครือข่ายจิตอาสา มีสมาชิกในพื้นที่ จำนวน 120 คน มีเป้าหมายในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาวะของชุมชน โดยแบ่งการทำงานเป็นกลุ่มได้แก่ กลุ่มอาสาเพื่อสร้างสุข กลุ่มพิทักษ์รักษาความสงบ กลุ่มสายใยรัก อบต.สู่ชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน เป็นต้น