วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
อัพเดทล่าสุด 11 ชั่วโมง 18 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

แรงงานต่างด้าว

Saturday, February 18, 2017 - 23:05
การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติ ทั้งระบบสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ (Benefit packages) และการบริหารกองทุนของแรงงานข้ามชาตินั้น นับเป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐควรปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับระบบสุขภาพแรงงานข้ามชาติทั้ง 2 ระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบสุขภาพข
Thursday, February 16, 2017 - 16:08
รายงานการศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์และการบริหารกองทุนของแรงงานข้ามชาติในระบบประกันสังคมและกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว” ได้เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ (Benefit packages) และการบริหารกองทุนของแรงงานข้ามชาติ 2 ระบบที่บริหารจัดการโดยภาครัฐ ได้แก่ ระบบประกันสังคม และกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว โดยใช้สิทธิประโยชน์ของระบบบัตรทองมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบ (base line) เพื่อค้นหาช่องว่างความเหลื่อมล้ำ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับระบบสุขภาพแรงงานข้ามชาติทั้ง 2 ระบบ โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงินการคลังหรือข้อจำกัดด้านสถานะบุคคล
Monday, February 13, 2017 - 11:48
ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันว่านโยบายด้านสุขภาพนั้น รัฐมีนโยบายให้การบริการสุขภาพครอบคลุมประชากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ ในส่วนบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติหรือประชากรต่างด้าวนั้นดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยอยู่ภายใต้การประกันสุขภาพ 2 ระบบคือ 1.ระบบประกันสังคม บริหารจัดการโดยสำนักงานประกันสังคม และ 2.กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว บริหารจัดการโดยกลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการสุขภาพครอบคลุมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี รักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งการเฝ้าระวังโรค ซึ่งทั้ง 2 ระบบถูกกำหนดให้ดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันรวมถึงการบริหารจัดการกองทุนที่แตกต่างกัน  
Saturday, February 11, 2017 - 12:58
ปัญหาระบบสุขภาพของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยใน 31 จังหวัดชายแดน พบว่าเกือบทั้งหมดเมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐตามแนวชายแดน ซึ่งบางส่วนไม่มีหลักประกันสุขภาพจึงไม่สามารถจ่ายเงินค่ารักษาได้ ทำให้โรงพยาบาลของรัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้จากแรงงานข้ามชาติส่งผลให้ภาระการเงินของโรงพยาบาลติดลบ
Thursday, February 9, 2017 - 19:31
รายงานการศึกษาเรื่อง “สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรต่างด้าว ใน 31 จังหวัดชายแดน ปีงบประมาณ 2558” ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้ให้เห็นผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ
Tuesday, February 7, 2017 - 14:12
ผอ.รพ.ป่าตอง เสนอ ‘โมเดล’ แก้ปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ เสนอตั้ง Station ส่วนหน้า ลดปัญหาสถานบริการแออัด เปิดช่องว่างให้โรงพยาบาลสร้างรายได้ ชี้ “นายจ้าง” ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ เหตุได้รับประโยชน์จากแรงงานมากที่สุด ชงเก็บเงินผู้ประกอบการตั้งกองทุน
Tuesday, February 7, 2017 - 10:17
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา แต่จากการขาดมาตรการรองรับที่ดีและการบังคับใช้กฎหมายที่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุข อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และสถานบริการสาธารณสุขของรัฐต้องจัดบริการรองรับแก่แรงงานข้ามชาติเพิ่มมากขึ้น สำนักข่าว Hfocus จะนำเสนอสถานการณ์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การจัดระบบรองรับตามหลักสิทธิมนุษยชน 
Sunday, February 5, 2017 - 19:28
ผอ.รพ.แม่สอด ชี้ บัตรประกันสุขภาพข้ามชาติระยะเวลาคุ้มครอง 2 ปี กำลังเป็นปัญหา ตัวเลขสะท้อนอัตราขึ้นทะเบียนลดลง ระบุ ราคาสูง-แรงงานไม่ต้องการซื้อ เสนอ “กระทรวง สธ.” ทบทวนนโยบาย ออกแบบให้เหมาะสม
Sunday, February 5, 2017 - 18:21
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560-2564 สำหรับเป็นกรอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์
Sunday, February 5, 2017 - 18:10
สธ.เร่งดึงแรงงานข้ามชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา พร้อมผู้ติดตามเข้าสู่ระบบสุขภาพ ล่าสุดซื้อบัตรประกันสุขภาพตามมติ ครม.แล้ว 1.5 ล้านคน สั่งการ สสจ.ให้แรงงานข้ามชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำงานไป-กลับหรือตามฤดูกาล ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ตามมาตรา 14 กฎหมายการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 

Pages