ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกรณีแรงงานเถื่อนกับโควิด กลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัญหาแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าประเทศ จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ 72.14% และ 68.32% เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “แรงงานเถื่อนกับโควิด-19” จำนวน 1,295 คน สำรวจวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า สาเหตุของปัญหาแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าประเทศ จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 72.14 สิ่งที่ควรเร่งดำเนินการ คือ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด ร้อยละ 68.32 และเห็นว่ากรณีที่กระทรวงแรงงาน “เปิดลงทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ” เป็นการช่วยให้แรงงานทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ร้อยละ 63.81 มาตรการที่ควรช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันโควิด-19 คือ ควรตั้งจุดคัดกรองในชุมชนและสถานประกอบการ ร้อยละ 60.71 บทเรียนสำคัญที่ได้รับจากกรณีนี้คือ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ร้อยละ 68.71

จากผลการสำรวจ ประชาชนเห็นว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยให้มีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว โดยเห็นว่าควรมีการใช้กฎหมายและมีบทลงโทษอย่างรุนแรง มีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว และต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ไม่เช่นนั้นแล้วปัญหานี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นได้

ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นรอยแผลของสังคมไทยที่เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 ดังนั้นรัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานและหน่วยงานฝ่ายปกครองต้องทำงานเชิงบูรณาการเพื่อจัดการปัญหาอย่างเข้มข้นและจริงจัง ต้องลงโทษผู้กระทำผิดให้เป็นบทเรียนที่คนจดจำ ไม่ว่าจะคนของรัฐ ผู้ประกอบการ และนายหน้า ที่ไรัจิตสำนึกด้านสิทธิมนุษยชนและนำพาประเทศเข้าสู่วิกฤติ รัฐยังต้องดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวให้พ้นจากความเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่พร้อมกับการดูแลความอยู่รอดทางธุรกิจของสถานประกอบการที่ทำถูกกฎหมาย สื่อสารมวลชนและประชาชนก็ต้องคอยติดตามปัญหานี้ อย่าปล่อยให้เลยผ่าน สุดท้ายคนไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่โยนความผิดให้กับแรงงานต่างด้าวที่ต้องดิ้นรนเลี้ยงชีวิต เพราะทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่า แรงงานต่างด้าวเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย