วุฒิสาร ตันไชย

 • สช.จับมือภาครัฐ จัดเวทีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เน้นประชาชนมีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งเป้า 3 ปีเห็นผลเป็นรูปธรรม
  2018-05-18 15:12
 • ผลสำรวจสถาบันพระปกเกล้า ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของ คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ พบเชื่อมัน แพทย์ รพ.รัฐสูงสุด
  2017-09-09 13:37
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ จ.กาญจนบุรี ซ้อมเปิดในรูปแบบโรงพยาบาลสนาม 18 คลินิก รองรับหากเกิดภัยพิบัติ บริการตรวจคัดกรองรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนทุกระบบ ด้วยยา การผ่าตัด และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ฟรี โดยทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์อาสาจากราชวิทยาลัยและโรงพยาบาลรัฐ-เอกชนชั้นนำ กว่า 500 คนตั้งเป้าตรวจรักษาผู้ป่วย 6,000 คน
  2015-09-12 13:37
 • สวรส.เปิดงานวิจัยเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา พบ 3 ความเสี่ยงบริหารจัดการยาในประเทศไทยที่อาจจะเอื้อต่อการทุจริต การขึ้นทะเบียนตำรับยา การคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ และการจัดซื้อยาเข้ารพ. ชงข้อเสนอจัดการระบบยาของประเทศ เน้น “คุณภาพ ครอบคลุม คุ้มค่า โปร่งใส” 
  2014-10-25 20:57
 • กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถือเป็นความสำเร็จในเชิงนโยบายของไทย ที่ทำให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสด้านสุขภาพได้ค่อนข้างมาก ทั้งยังมีส่วนในการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมด้านการจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่อีกด้วย แม้ว่าในแง่ของการบริหารในเชิงภายใน สปสช. กับสธ. อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่บ้าง เพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอำนาจ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปคิดกันต่อ แต่ในมุมของประชาชนนั้น การมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนได้ประโยชน์มาก แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ 
  2014-07-28 19:49
 • สวรส. ระดมนักวิชาการสังเคราะห์กลไกระบบยา หวังอุดช่องโหว่ ลดคอร์รัปชั่นระหว่างทาง และเสริมสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบยาของประเทศ
  2014-05-27 13:46
 •   นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงนายวุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบัน พระปกเกล้า ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำร่างเอกสารแนบท้าย MOU เพื่อท้วงติงการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น หลังจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการ และแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทำบันทึกแนบท้าย และร่างพระราชกฤษฎีกาตามมติการประชุมของคณะทำงานเมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา
  2013-01-08 10:42